Počátky západoslovanského hutnictví železa ve světle pramenů z Moravy
40. publikace ke stažení

Monografie srovnává archeometalurgické prameny časné výroby železa z východní a střední Evropy s výsledky moravských výzkumů.

Hudební archeologie 24: ADAM MICHNA – LOUTNA ČESKÁ

Dne 30. listopadu 2020 jste srdečně zváni na další koncert z cyklu Hudební archeologie.

Slovanské ostruhy na území Československa
39. publikace ke stažení

Studie předkládá soubor sídlištních nálezů a hrobových celků se slovanskými ostruhami na našem území.

Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren
38. publikace ke stažení

Sborník přináší příspěvky k poznání „vedlejších“ areálů (předhradí, suburbií) raně středověkých mocenských center.

Langobardische Gräberfelder in Mähren I.
37. publikace ke stažení

Monografie se zabývá dvěma mimořádnými hrobovými nálezy z časně merovejského období na Moravě.

The Cyril and Methodius Mission and Europe
36. publikace ke stažení

Anglická verze publikace shrnuje současné vědomosti o náboženském, kulturním a politickém vývoji střední Evropy v raném středověku.

Hudební archeologie 23: FRISCH AUFF

Dne 29. října 2020 v 20:00 jste srdečně zváni na další program z cyklu Hudební archeologie.

O počátcích laténské fortifikace v Čechách
35. publikace ke stažení

Studie se zabývá dvěma významnými keltskými opidy v Čechách, Hradiště nad Závistí a Hrazany.

Uzavření archivu a knihovny

V souladu s nařízením vlády České republiky budou od 22. 10. do 3. 11. 2020 archiv a knihovna uzavřeny.

Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa: mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung
34. publikace ke stažení

Sborník shrnuje současný stav výzkumu a zpracování velkých terénních výzkumů raně středověkých mocenských center.

Die Probleme der späten römischen Kaiserzeit in Mähren
33. publikace ke stažení

Rozsáhlá studie z roku 1975 přináší souhrn problematiky vývoje osídlení na území Moravy v mladší fázi mladší doby římské.

Velkomoravské keramické okruhy a tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích
32. publikace ke stažení

Práce zaměřená na velkomoravskou keramiku definuje a popisuje dva keramické výrobní okruhy – blučinský a mikulčický.

Gentes, Reges und Rom
31. publikace ke stažení

Sborník představující současný pohled na problematiku interakcí mezi domácím prostředím a římským impériem.

Mutěnice-Zbrod
30. publikace ke stažení

Monografická práce přináší výsledky rozsáhlého výzkumu pravěkého a slovanského sídliště na Zbrodu.

Němčice
29. publikace ke stažení

Publikace je komentovaným katalogem mincí pocházejících z nálezů na významné moravské lokalitě Němčice nad Hanou.

Záchranné úpravy kovových archeologických nálezů
28. publikace ke stažení

Studie se zabývá konzervací, ochranou a úpravou povrchu kovových archeologických nálezů.