AMČR-PAS: nová platforma pro transparentní spolupráci amatérských hledačů a profesionálů

Archeologické ústavy AV ČR v Brně a v Praze spustily dne 1. dubna 2021 Portál amatérských spolupracovníků.

Knižní novinka – Questionnement sur la diversité du Pavlovien par ľétude technologique des gisiments moraves

Kamenné nástroje Z území dnešní Moravy nabízejí nový pohled na jednu z nejvyspělejších paleolitických kultur- pavlovien.

Knižní novinka – Silicite Axes in Moravia, Czech Silesia and Bohemia

Práce se zabývá problematikou silicitových seker a dlát.

Knižní novinka – Mohelnice. Neolitické sídliště s intruzemi

Monografie předkládá zpracování výzkumu neolitického sídliště, který provedl v letech 1953 až 1971 Rudolf Tichý.

Knižní novinka – Přerov, Horní náměstí č. p. 19, 20

Monografie podrobně vyhodnocuje výsledky záchranných archeologických výzkumů v č. p. 19 a 20 na Horním náměstí v Přerově.

Knižní novinka – Marcomannic Wars and Antonine Plague

Nová publikace na téma pandemie a válek za vlády císaře Římské říše Marca Aurelia.

Přehled výzkumů – nový formulář k odevzdávání zpráv

Rádi bychom touto cestou informovali přispěvatele Přehledu výzkumů, že jsme spustili online formulář pro odevzdávání vašich zpráv.

Nové číslo Přehledu výzkumů

Nové číslo Přehledu výzkumů 61/2 je vám k dispozici v elektronické podobě.

Pour féliciter 2021!

Pour féliciter 2021!

Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese
50. publikace ke stažení

Kniha předkládá souhrn výsledků archeologických výzkumů, které v 60. a 70. letech prováděla PhDr. Dagmar Šaurová na lokalitě Konůvky.

L´Occident romain et l´Europe centrale au début de l´époque des Grandes Migrations
49. publikace ke stažení

Sborník příspěvků z mezinárodní konference, která prezentovala stav výzkumů nadregionálních kontaktů v Evropě v 5. století.

The gravettian along the Danube
48. publikace ke stažení

Publikace přináší příspěvky z mezinárodní konference zaměřené na poznatky o prehistorii Podunají před 30 – 20 tisíci lety.

Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích
47. publikace ke stažení

Práce všestranně, s pomocí řady dalších vědních disciplín, hodnotí slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích nedaleko Opavy.

Lužická kultura v českém Slezsku
46. publikace ke stažení

Publikace se zabývá problematikou mladší a pozdní doby bronzové a starší doby železné v českém Slezsku.

Lubomír Šebela: The Corded Ware Culture in Moravia
45. publikace ke stažení

Práce zveřejňuje katalog nálezů kultury se šňůrovou keramikou z území Moravy a přilehlé části Slezska do r. 1990.

Paleolithic in the Middle Danube Region / Einheimische und Fremde / Frühmittelalterliche Kirchen
42.–44. publikace ke stažení

Tři publikace ke stažení zabývající se obdobím paleolitu, dobou stěhování národů a obdobím raného středověku.