Středisko pro paleolit a paleoantropologii

Lovci na sídlišti: Rekonstrukce prostorového chování na lokalitách moravského gravettienu.
GA ČR GA20-26094S 2020 – 2023
řešitel Mgr. Martin Novák, Ph.D., odkaz

Nejstarší moderní lidské chování ve východní části střední Evropy.
GA ČR 15-19170S, 2015 – 2017
řešitel Ing. Petr Škrdla, Ph.D., odkaz

Formování mezinárodního týmu pro výzkum evoluční antropologie moravských populací.
MŠMT ČR, OP VK, 1xnMfP0001, 2012 – 2015 (společně s Masarykovou univerzitou)
spoluřešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., odkaz

Paleolitické umění. Kontextuální přístup.
GA ČR GA404/08/0045, 2008 – 2010
řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., odkaz

Časně mladopaleolitické osídlení brněnské kotliny a okolí.
GA AV IAA800010801, 2008 – 2012
řešitel Ing. Petr Škrdla, Ph.D., odkaz

Lovecké strategie mladopaleolitických lovců.
GA AV KJB800010701, 2007 – 2009
řešitel RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D., odkaz

 • Mezinárodní projekty a programy spolupráce

  Exploring Mammoth Bone Accumulations In Central Europe.
  ERC Consolidator Grant, 2022 – 2027 (hlavní koordinátor Ústav systematiky a evoluce zvířat Polské akademie věd; společně s Naturhistoriska Riksmuseet (SWE), Oesterreichische Akademie Der Wissenschaften (AT), Senckenberg Gesellschaft Fur Naturforschung (GER), University of Exeter (UK))
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno Mgr. Martin Novák, Ph.D.

  Dzeravá skala: Early Upper Paleolithic in the Middle Danube Region.
  L.S.B.Leakey Foundation, Berkeley, U.S.A., 2002 – 2003 (společně se Slovenskou akademií věd a Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

  Technologische und dermatoglyphische Analyse der ältesten Keramik: Pavlov (Südmähren) und Krems (Niederösterreich).
  Austrian Science and Research Liaison Office Brno, 2002 – 2003 (společně s Österreichische Akademie der Wissenschaften a Masarykovou univerzitou)
  řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

  L´art gravettien de la Moravie du Sud dans son context archéologique.
  Maison des Sciences Humaines, France – Mellon Foundation, U.S.A. 2000 – 2001
  řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

  Comparison of Near Eastern and Moravian EUP knaping Technologies.
  A.W. Mellon fellow at the Albright Institute of Archaeological Research, U.S.A. and the American Schools of Oriental Research, Jerusalem, 2000 – 2001
  řešitel Ing. Petr Škrdla, Ph.D.

  The Last Foragers of Northern Bohemia.
  National Geographic Foundation, U.S.A. No 98/6330, 1999 – 2001
  řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

  Patterns of interaction between Anatolia and Southeast Central Europe during the Upper Palaeolithic and Neolithic.
  American Research Institute in Turkey and Mellon Foundation, U.S.A. 1997 – 1998
  řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

  Early Modern Humans in Moravia.
  Wenner Gren Foundation, U.S.A. No ICRG-14. 1996 – 1999, (společně s University of New Mexico)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

  Dolní Věstonice and Pavlov.
  L.S.B.Leakey Foundation, Berkeley, U.S.A, 1991 – 1994
  řešitel prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

Středisko pro výzkum doby římské a stěhování národů

Snížení energetické náročnosti objektu Archeologického ústavu AV ČR, Brno – Dolní Dunajovice.
CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015255
řešitel Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., odkaz

Langobardská populace na Moravě. Interdisciplinární výzkum nekropolí doby stěhování národů.
GA ČR GM21-31765M, 2021 – 2025
řešitel Mgr. Zuzana Loskotová, Ph.D., odkaz

Protohistorické komunity „markomanské“ sídelní zóny středního Podunají – Struktura a dynamika na základě digitálního modelování.
GA ČR GA20-11070S, 2020 – 2022
řešitel Mgr. Marek Vlach, Ph.D., odkaz

Kořeny a proměny germánské společnosti střední a mladší doby římské ve světle výpovědi žárového pohřebiště Modřice-Sádky.
GA ČR 15-20700S, 2015 – 2016 (společně s Ústavem archeologické památkové péče Brno)
řešitel Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., odkaz

Krátkodobé tábory římské armády na Moravě a v Dolním Rakousku: multidisciplinární výzkum – standardní metodika – nová historická interpretace.
AV ČR M300011201, 2012 – 2015
řešitel Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

Kontinuita nebo změna. Migrující a autochtonní populace na prahu středověku.
AV ČR M300010902, 2009 – 2011 (společně s Německým archeologickým ústavem – Römisch-Germanische Kommission Frankfurt a. M.; podporováno Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum SRN)
řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

Langobardi de suis regionibus egressi. (Paul.Diac. 1, 19). Časně středověké migrace a problém etnické identity v 6. století.
GA ČR GA404/09/1719, 2009 – 2010
řešitel doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., odkaz

Germánská populace na prahu mladší doby římské: historický, sídlištní a socio-ekonomický kontext na příkladu mikroregionu Pasohlávek.
GA ČR GA404/09/1054, 2009 – 2011
řešitel Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., odkaz

 • Dřívější projekty (1991 – 2007)

  Zvláštnosti vývoje v období mezi pozdní antikou a středověkem ve středodunajském prostoru.
  GA AV IAA800010502, 2005 – 2007
  řešitel doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., odkaz

  Aktuální úkoly výzkumu a záchrany římsko-antických památek u Mušova.
  GA ČR GA404/05/2455, 2005 – 2007
  řešitel doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., odkaz

  Římská enkláva v oblasti Mušova, současné problémy a význam pro římské vojenské dějiny v Podunají.
  GA AV IAA8001101, 2001 – 2003
  řešitel doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., odkaz

  Oblast severně od středního Dunaje v období mezi rozpadem západořímské říše a příchodem Slovanů. Nové pohledy archeologického a antropologického bádání.
  GA ČR GA404/99/0427, 1999 – 2001 (společně s Masarykovou univerzitou)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., odkaz

  Antický Řím a problém akulturace v oblasti severně od středního Dunaje z pohledu nových výzkumů v ČR.
  GA AV IAA9001701, 1997 – 1999
  řešitel doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., odkaz

  Studium procesů vznikajících při použití plazmochemické metody k restaurování a konzervování archeologických a muzejních předmětů.
  GA ČR GA202/94/0490, 1994 – 1996 (společně s Masarykovou univerzitou)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

  Římský vojenský zásah a místní populace severně od středního Dunaje v prvních třech stoletích po Kristu.
  GA ČR GA404/94/0782, 1994 – 1996 (společně s Univerzitou Karlovou)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., odkaz

  Vztahy Říma s germánskými kmeny ve světle nových archeologických pramenů v sídlištním regionu Podyjí.
  GA AV IA90103, 1991 – 1993
  řešitel doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., odkaz

 • Mezinárodní projekty a programy spolupráce

  Podunajský limit – světové kulturní dědictví.
  EU/CE Projekt, 2008 – 2011 (koordinátorem Institut für Österreichische Geschichts-Forschung Universität Wien)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

  Výzkum římských vojenských táborů v Dolním Rakousku a na Moravě.
  ze stejnojmenného programu, v rámci širšího výzkumného projektu „Jantarová stezka“ – „Amber route“, 2009 – 2015 (společně s Österreichisches Archäologisches Institut, Wien a Niederösterreichisches Museum für Urgeschichte Asparn/Zaya)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

  Frühmittelalterliche Schmiedegräber bei Langobarden und Awaren.
  dlouhodobý projekt (společně s Interdisziplinäres Forschungsinstitut für Archäologie – VIAS, Universität Wien)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

  Germánské sídlištní struktury na pomezí římské říše.
  dlouhodobý program (společně s Archeologickým ústavem Slovenské akademie věd v Nitře)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

  Untersuchungen und Kartierungen von Sr, Pb und O Isotopen zur Herkunftbestimmung ortsfremder Personverbände während der Frühen Mittelalters.
  program Neue Wege der Langobarden-Forschung, dílčí, od roku 2007 řešený segment v rámci širší česko-německé spolupráce, zaměřený na zkoumání struktur raných dějin v prvním tisíciletí na Moravě (společně s Römisch-Germanische Komission, Frankfurt a. M.)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

  Transformation. The Development of a Common Culture in the Northern Provinces of the Roman Empire from Britain to the Black Sea.
  program Culture 2000 při Evropské komisi (koordinátorem Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz), 2004 – 2007
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

  Le pays transdanubien entre l`Empire romain, l´Empire franc et Byzance (Ve-IXe siecles).
  Mezinárodní výzkumné kooperační programy (PICS), 2004 – 2006 (společně s Centre national de la recherche scientifique, Paris)
  řešitelem za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

  L´or des principes barbares – Das Gold der Barbarenfürsten.
  EU, 2000 – 2001 (společně s Musée des Antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

  Das germanische Königsgrab von Mušov in Mähren.
  koordinátorem Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, 1999 – 2002
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

  La formation de la civilisation „Mérovingienne“ en Europe orientale et occidentale.
  Programme de recherche dans le cadre de coopération franco – tchéque, 1998 – 2001 (společně s Centre national de la recherche scientifique)

  Grundprobleme des frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum.
  dlouhodobý, kontinuálně probíhající a na jednotlivá dílčí témata zaměřený program (společně s Prähistorische Komission Österreichische Akademie der Wissenschaften; Universität Wien a Archeologickým ústavem Slovenské Akademie věd, Nitra), probíhá od roku 1998
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

  L`est européan dans le Haut Moyen Age: des tribus à l`état.
  program Dohoda o utvoření uskupení evropského výzkumu (koordinátorem Centre national de la recherche scientifique, Paris), 1993 – 1996
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

  Jantarová stezka.
  projekt zemí Středoevropské iniciativy 1991 – 1996, garantovaný Ministerstvem kultury SR, s účastí vědeckých kulturních institucí z ČR, Slovenska, Itálie, Slovinska, Rakouska, Maďarska a Polska, řešeno dílčí téma římské vlivy v germánské společnosti severně od středního Dunaje
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

  Mušov – Oberleis. Römisch-germanische Konfrontation (Der Burgstall von Mušov und der Oberleisberg bei Ernstbrunn. Römisch-germanische Auseinandersetzungen im nördlichen Niederösterreich und Südmähren.
  společný projekt v rámci mezinárodního programu „Ost-West-Program“ 1990 – 1996 (společně s Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien a Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

  Corpus der Römischen Funde in Barbaricum, s podporou Deutsche Forschungsgemeinschaft.
  dlouhodobý program probíhající od r. 1990 (koordinátorem Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt a. M.)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.

Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii

Do nitra velkomoravského šperku. Interdisciplinární výzkum, analytická konzervace a dokumentace šperkařské produkce z Mikulčic a Starého Města.
NAKI III, MK ČR DH23P03OVV020, 2023 – 2027
řešila, PhDr. Lumír Poláček, CSc., odkaz, projekt

Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic jako systém interaktivní dokumentace, prezentace a archivace dlouholetého systematického archeologického výzkumu.
NAKI, MK ČR DG18P02OVV029, 2018 – 2022
řešitel, PhDr. Lumír Poláček, CSc., odkaz

Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích.
GAČR 17-01878S, 2017 – 2019
řešitel, PhDr. Lumír Poláček, CSc., odkaz

Úloha center v přechodové společnosti na příkladech z raně středověké Moravy a Slezska.
GAČR 15-22658S, 2015 – 2017
řešitel doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc, odkaz

Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku.
MK-S 82/2013 OVV, 2013 – 2016 (společně s Ministerstvem kultury ČR; Masarykovou univerzitou – Filozofická fakulta; Archaia Brno o.p.s; Mendelovou univerzitou v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta a Muzeem vysočiny v Jihlavě, p.o.)
řešitel PhDr. Jiří Doležel, odkaz

Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy jako sociální, duchovní a chronologický fenomén.
GAČR P4055/13-20936P, 2013 – 2015
řešitel PhDr. Marian Mazuch, Ph.D, odkaz

Archeologická základna v Mikulčicích – reprezentativní publikace.
MK 54522/2013 OPP, 2013
řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.

Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy.
DF 12P01OVV010, 2012 – 2015 (společně s Moravským zemským muzeem v Brně)
řešitel doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., odkaz

Mosty 9. století v Mikulčicích, Říční archeologie a paleoekologie.
GA ČR P405/11/2258, 2011 – 2013
řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc, odkaz

Reprezentativní publikace o slovanském hradišti v Mikulčicích.
MK ČR 51755/2012 OPP, 2010 – 2012
řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.

Historický reliéf hradiště v Mikulčicích – dokumentace, ochrana, prezentace.
MK ČR MK 6763/2010, 2010
řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.

Říční ramena v Mikulčicích.
MK ČR MK436/2009, 2009
řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.

Prostorové využití parcel moravských měst na základě archeologických pramenů ve 13. a 14. století.
GA ČR 404/09/1966, 2009 – 2012
řešitel PhDr. Rudolf Procházka, CSc., odkaz

Vztah zástavby a prostoru v Brně ve 12. a 13. století – odraz urbanizace v archeologických pramenech ve středoevropských souvislostech.
GA AV IAA800010704, 2007 – 2008 (společně s o.p.s. Archaia Brno)
řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Rudolf Procházka, CSc., odkaz

 • Dřívější projekty (1992 – 2007)

  Vývoj slovanské opevňovací techniky na Moravě v raném středověku.
  GA ČR GA404/07/1068, 2007
  řešitel PhDr. Rudolf Procházka CSc., odkaz

  Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic.
  GA ČR GA404/07/1513, 2007 – 2010 (společně s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha a Pamiatkovým úradom SR)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lumír Poláček, CSc., odkaz

  Časně slovanská sídliště v Pavlově a v Přítlukách.
  GA ČR GA404/07/1629, 2007 – 2009
  řešitel PhDr. Dagmar Jelínková, CSc., odkaz

  Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny.
  GA ČR GA206/07/0699, 2007 – 2009 (společně s Národním muzeem; Archeologickým ústavem AV ČR, Praha; Univerzitou Karlovou a Západočeskou univerzitou v Plzni)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lumír Poláček, CSc., odkaz

  Archeologické prameny z raně středověkých Mikulčic – podhradí.
  GA AV IAA800010703, 2007 – 2009
  řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc., odkaz

  Středověká urbanizace českých zemí a její odraz v archeologických pramenech – příklad širšího Brněnska.
  GA AV IAA800010501, 2005 – 2007
  řešitel PhDr. Jiří Doležel, odkaz

  Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech.
  GA ČR GA404/05/2671, 2005 – 2007 (společně s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lumír Poláček, CSc., odkaz

  Mikulčice, bazilika s pohřebištěm (katalog a analýza).
  GA ČR GA404/05/2447, 2005 – 2007
  řešitel doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc., odkaz

  Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích a problematika velkomoravského zásahu do prostoru severně od Moravské brány.
  GA AV IAA8001401, 2004 – 2006 (společně se Slezským zemským muzeem)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., odkaz

  Nejbližší zázemí velkomoravského centra v Mikulčicích – vývoj a sociálně-ekonomická struktura.
  GA ČR GA404/04/0013, 2004 – 2006 (společně s Národním muzeem, Archeologickým ústavem AV ČR, Praha a Masarykovou univerzitou)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lumír Poláček, CSc., odkaz

  Chronologie brněnské keramiky v období od 12. až do počátku 14. století.
  GA AV IAA8001402, 2004 – 2006 (společně s o.p.s. Archaia Brno)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Rudolf Procházka, CSc, odkaz

  Hrad Přerov a polský průnik na Moravu kolem roku 1000.
  GA ČR GA404/03/0722, 2003 – 2005 (společně s o.p.s. Archaia Brno)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Čeněk Staňa, CSc., odkaz

  Antropologická a epidemiologická charakteristika velkomoravské populace s ohledem na sociální a ekonomickou strukturu.
  GA ČR GA206/03/0725, 2003 – 2005 (společně s Národním muzeem a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lumír Poláček, CSc., odkaz

  Topografie raně středověkých Mikulčic (globální průvodce po výzkumu 1954 – 1992).
  GA ČR GA404/02/1497, 2002 – 2003
  řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc., odkaz

  Aktuální otázky českých dějin v mezinárodních souvislostech.
  GA AV KSK8015116, 2001 – 2004 (společně s Historickým ústavem AV ČR, Masarykovým ústavem AV ČR, Ústavem dějin umění AV ČR a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., odkaz

  Dendrochronologie subfosilních kmenů jako předpoklad datování prehistorických dřev.
  GA ČR GP404/01/P127, 2001 – 2002
  řešitel Mgr. Jitka Vrbová-Dvorská, Ph.D, odkaz

  Archeologie středověkých měst v českých zemích.
  GA ČR GA404/01/0490, 2001 – 2003 (společně s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Jiří Doležel, odkaz

  Velkomoravská pohřebiště a jejich přínos pro chronologii 9. a 10. století.
  GA ČR GA404/99/0429, 1999 – 2001 (ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha a Masarykovou univerzitou)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., odkaz

  Slovanské pohřebiště z 2. poloviny 9. – počátku 12. století v Mušově. Katalog.
  GA ČR GA404/98/0693, 1998
  řešitel PhDr. Dagmar Jelínková, CSc., odkaz

  Sídelní aglomerace velkomoravských mocenských center v proměnách údolní nivy.
  GA ČR GV404/96/K089, 1996 – 2001 (společně s Českou geologickou službou; Moravským zemským muzeem; Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a Mendelovou univerzitou v Brně)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lumír Poláček, CSc., odkaz

  Mikulčické Valy v proměnách údolní nivy v holocénu.
  GA ČR GA404/96/0109, 1996 (společně s Českou geologickou službou a Státním památkovým ústavem v Ostravě)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lumír Poláček, CSc., odkaz

  Hrady českého Slezska.
  GA ČR GA404/96/0711, 1996 – 1997 (společně se Slezskou univerzitou v Opavě)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., odkaz

  Výšinné hradiště Staré Zámky v Brně-Líšni v časném středověku. Archeologické a historické vyhodnocení výzkumu.
  GA AV IAA9001502, 1995 – 1996
  řešitel PhDr. Čeněk Staňa, CSc., odkaz

  Stratigrafie slovanského hradiště v Mikulčicích a její chronologická kritéria.
  GA AV IAA901106, 1993 – 1995
  řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc., odkaz

  Velkomoravský region blučinského typu – Brněnsko v 8. – 11. století ve světle archeologických pramenů.
  GA AV IA90155, 1992 – 1994
  řešitel PhDr. Čeněk Staňa, CSc., odkaz

 • Mezinárodní projekty a programy spolupráce

  Po stopách Veľkomoravských Slovanov
  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, 304021BKH5, 2022 – 2023 (společně s městem Holíč)
  řešitel Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
  Informace o projektu

  Od Velkomoravských Slovanů po Marii Terezii – od rolníků po statkáře
  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, 304021CIH2, 2022 – 2023 (společně s městem Holíč)
  řešitel Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
  Informace o projektu

  Historical Landscape in the Middle Course of the Morava River.
  Visegrad Fund, 22130105, 2022 –2023 (společně s Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou)
  řešitel Mgr. Marek Hladík, Ph.D.

  „Archeologický park Mikulčice – Kopčany“.
  projekt v rámci Programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika, 2007 – 2013 (koordinující instituce Masarykovo museum v Hodoníně)
  koordinující řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.

  Vývoj osídlení v příhraniční oblasti jihozápadní Moravy a severní oblasti dolnorakouského Waldviertelu.
  projekt partnerských měst Jemnice a Raabs spolu s obcí Vratěnín, za účasti Dolnorakouských zemských orgánů, 2002 – 2003
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.

  Europas Mitte um 1000.
  mezinárodní výstavní projekt Deutsches historisches Museum zu Berlin a Deutschen Verbände für Altertumsforschung (za podílu dalších muzejních a vědeckých institucí z Německa, Polska, Maďarska, Slovenska a ČR), 2000 – 200?
  koordinující řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.

  Moravia Magna.
  dlouhodobý program Mezinárodní akademické unie zahájený roku 1997, (společně se Slovenskou akademií věd; Polska Akademia Nauk Kraków; Magyar Tudományos Akadémia a Österreichische Akademie der Wissenschaften)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.

  „Ost-West-Program“: Projekt Mikulčice.
  mezinárodní program 1990 – 1996 (společně s Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien a Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien)
  řešitelé za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc. a PhDr. Lumír Poláček, CSc.

  Poznej na kole historii a kulturní dědictví příhraničních regionů Slovácka a Záhoria.
  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, 304021CTX7, 07/2023 – 11/2023 (společně s městem Holíč a Obcemi pro Baťův kanál)
  řešitel Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
  Informace o projektu

Archiv a knihovna

Archeologický informační systém České republiky.
MŠMT, Velké výzkumné infrastruktury ČR, LM2023031, 2023 – 2026 (ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i.)
hlavní koordinátorka Mgr. Olga Lečbychová, odkaz, aiscr.cz

Rekatalogizace fondu knihovny Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR (VISK 5 – podprogram Retrokon), 2021
odpovědná osoba Bc. Hedvika Břínková, odkaz

Archeologický informační systém České republiky.
MŠMT, Velké výzkumné infrastruktury ČR, LM2018134, 2020 – 2022 (ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i.)
hlavní koordinátorka Mgr. Olga Lečbychová, odkaz, aiscr.cz

Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku.
MK ČR, NAKI, DG18P02OVV058, 2018 – 2022 (ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče Brno, v. v. i.; Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. a Národním památkovým ústavem)
řešitel za Archeologický ústav AVČR Brno Mgr. Olga Lečbychová, odkaz, archeologieznebe.cz

Archeologický informační systém ČR- druhá generace.
MŠMT, Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání, EF16_013/0001439, 2017 – 2021 (ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i.)
řešitel za Archeologický ústav AVČR Brno Mgr. Olga Lečbychová, odkaz

Archeologický informační systém České republiky.
MŠMT, Velké výzkumné infrastruktury ČR, LM2015080, 2016 – 2019 (ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i.)
hlavní koordinátorka Mgr. Olga Lečbychová, odkaz, aiscr.cz

INDIHU – Vývoj nástrojů a infrastruktury pro Digital Humanities.
MK ČR, program NAKI II, DG16P02R044, 2016 – 2020 (ve spolupráci s Knihovnou AV ČR, v. v. i.; Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i.; Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i.; Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., Národní knihovnou České republiky; Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i.; Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
řešitel za Archeologický ústav AVČR Brno Mgr. Olga Lečbychová, odkaz, exhibition.indihu.cz

Rekatalogizace fondu knihovny Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR (VISK 5 – podprogram Retrokon), 2011
odpovědná osoba Bc. Hedvika Břínková, odkaz

Internetová encyklopedie dějin Brna.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, osa Partnerství a sítě, 2010 – 2012 (ve spolupráci s Masarykovou univerzitou; Muzeem města Brna; Ústavem archeologické památkové péče Brno; Archaiou Brno, o.p.s.; SŠ umění a designu a VOŠ restaurátorskou; Muzeem Vysočiny Jihlava)
řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno Mgr. Olga Lečbychová, odkaz

 • Mezinárodní projekty a programy spolupráce

  Integrating Platforms for the European Research Infrastructure on Heritage Science (IPERION HS)
  H2020-INFRAIA (Evropská komise, 871034)
  Doba trvání: 2020 – 2023
  Hlavní koordinátor: Consiglio nazionale delle ricerche, Itálie
  Zástupcem za partnera Archeologický ústav AVČR Brno: Mgr. Tomáš Pavloň
  odkaz

  Advanced Research Infrastructure for Archaeological Data Networking in Europe – plus (ARIADNEplus)
  H2020-EU.1.4.1.2. (Evropská komise, 823914)
  Doba trvání: 2019 – 2022
  Hlavní koordinátor projektu: Servizi didattici e scientifici per l´Università di Firenze, Itálie
  Zástupkyní za partnera Archeologický ústav AVČR Brno: Mgr. Olga Lečbychová
  odkaz

  SEADDA — Saving European Archaeology from the Digital Dark Age
  COST action (MŠMT, CA18128)
  Doba trvání: 2018 – 2023
  Zástupkyní za partnera Archeologický ústav AVČR Brno: Mgr. Olga Lečbychová
  odkaz


Projekty napříč obdobími a ve spolupráci s dalšími institucemi

Moravskoslezská škola doktorandských studií II.
GA ČR GD404/09/H020, 2009 – 2012 (společně s Masarykovou univerzitou a Slezskou univerzitou v Opavě)
řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., odkaz

Moravskoslezská škola doktorandských studií.
GA ČR GD404/05/h527, 2005 – 2008 (společně s Masarykovou univerzitou a Slezskou univerzitou v Opavě)
řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., odkaz

Zrušená oddělení a střediska

 • Oddělení moravskoslezského pravěku: Národní projekty

  Pozdní eneolit na Moravě v kontextu pravěkého vývoje střední Evropy.
  GA AV IAA800010705, 2007 – 2011
  řešitel PhDr. Lubomír Šebela, CSc., odkaz

  Neolitické sídliště v Mohelnici u Zábřeha.
  GA ČR GA404/05/0825, 2005 – 2006
  řešitel prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc., odkaz

  Výšinná osada lidu badenské kultury v Hlinsku u Lipníku nad Bečvou.
  GA ČR GA404/03/0758, 2003 – 2005
  řešitel PhDr. Lubomír Šebela, CSc., odkaz

  Pozdní eneolit na Moravě; soupis pohřebišť kultury zvoncovitých pohárů.
  GA AV IAA8001202, 2002 – 2006 (společně s Masarykovou univerzitou)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lubomír Šebela, CSc., odkaz

  Analýza neolitického sídliště v Mohelnici u Zábřeha.
  GA ČR GA404/01/0190, 2001 – 2003 (společně s Ústavem archeologické památkové péče Brno a Univerzitou Hradec Králové)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc., odkaz

  Historický vývoj jižní Moravy na přelomu starší a střední doby bronzové.
  GA AV IAA9001002, 2000 – 2003
  řešitel prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc., odkaz

  Výzkum a evidence archeologických kulturních památek a nálezů v oblasti výstavby vodního díla Nové Mlýny (okr. Břeclav).
  MK ČR PK96P03OPP013, 1996 – 1998
  řešitel prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc., odkaz

  Pravěké, raně a vrcholně středověké osídlení jižní Moravy, vývoj a změny struktury osídlení. Evidence a dokumentace archeologických nálezů a nalezišť – I. etapa.
  MK ČR PK96PO3OPP007, 1996 – 1998 (společně s Masarykovou univerzitou a Státním památkovým ústavem v Brně)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc., odkaz

  Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi – Hruškách.
  GA AV IAE9001601, 1996 (společně s Ústavem archeologické památkové péče Brno)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc., odkaz

  Historický vývoj jižní Moravy na počátku doby bronzové.
  GA AV IA90154, 1992 – 1994
  řešitel prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc., odkaz

 • Oddělení moravskoslezského pravěku: Mezinárodní projekty a programy spolupráce

  L´art gravettien de la Moravie du Sud dans son context archéologique.
  česko – polský společný projekt v rámci mezinárodní dohody o vědecké spolupráci, 2009 – 2014 (společně s Polska Akademia Nauk Kraków)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lubomír Šebela, CSc., odkaz

  Kultura zvoncovitých pohárů ve střední Evropě ve světle kamenné štípané industrie.
  česko – polský společný projekt v rámci mezinárodní dohody o vědecké spolupráci, od roku 2007 (společně s Polska Akademia Umiejętności Kraków)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lubomír Šebela, CSc.

  Chipped Stone Industries of the Moravian Bell Beaker Culture of the Central European Background.
  česko – polský společný projekt v rámci mezinárodní dohody o vědecké spolupráci, 2003 – 2008 (společně s Polska Akademia Nauk Kraków)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Lubomír Šebela, CSc.

  Das prähistorische und keltische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren Raum: Metallurgie und Herkunft.
  nadace Volkswagen-Stiftung, 1992 – 1995 (společně s Technische Universität München; Museum für Vor- und Frühgeschichte – Prähistorische Staatssammlung München; Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie Schwäbisch-Gmund; Národním technickým muzeem Praha; Národním muzeem Praha; Archeologickým ústavem AV ČR, Praha; Muzeem středního Povltaví Strakonice; Prácheňským muzeem Písek; Ústavem archeologické památkové péče Brno; Technickým muzeem Brno; aj.)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR Brno prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

  Chipped Stone Industries – Pozdně eneolitická štípaná industrie na Moravě a její vztah k sousedním oblastem.
  1993 – 2002 (společně s Polska Akademia Nauk Kraków a Masarykovou univerzitou)
  řešitel za Archeologický ústav AV ČR, Brno PhDr. Lubomír Šebela, CSc.

  Paleometalurgie der Kupferzeit und frühe Bronzezeit Mitteleuropas, program dlouhodobé mezinárodní spolupráce.
  1992 – 2001 (společně s Universität des Saarlandes in Saarbrücken a Univerzitou Karlovou)
  řešitelé za Archeologický ústav AV ČR Brno PhDr. Ivo Rakovský CSc., prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. a PhDr. Lubomír Šebela, CSc.