Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

1. Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem vašich osobních údajů je Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČO: 680 81 758.

2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, ale se svými žádostmi, dotazy či připomínkami nás můžete kontaktovat na adrese Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČO: 680 81 758, nebo na e-mailové adrese: sekretariat@arub.cz.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

I. Osobní údaje z objednávkového procesu

Osobní údaje jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo a kontaktní e-mail, případně bankovní údaje zpracováváme na základě právního titulu splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Účelem zpracování je uzavření a splnění kupní smlouvy, včetně případného dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro uvedený účel zpracování, tedy po dobu trvání smlouvy.

Výše uvedené osobní údaje budeme dále zpracovávat za účelem obhajoby našich právních nároků, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Pro tento účel budeme výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání řízení před těmito orgány.

Toto poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud nám však tyto údaje neposkytnete, nebudeme schopni vyřídit Vaši objednávku.

II. Osobní údaje z formuláře Přehledu výzkumů k odevzdávání zpráv

Osobní údaje jméno, příjmení, e-mail a název pracoviště, zpracováváme na základě právního titulu plnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení a ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, za účelem komunikace s autory v rámci vlastní přípravy zpracování aktuálního čísla Přehledu výzkumů, archivace všech příspěvků v redakčním systému Přehledu výzkumů a za účelem publikace Přehledu výzkumů v online i tištěné verzi.

Tyto údaje budeme v souladu s článkem 89 Nařízení archivovat po neomezenou dobu.

Toto zpracování založené na právní povinnosti správce nevyžaduje Váš souhlas.

III. Statistické údaje o návštěvnosti webu

Naše webové stránky využívají cookies. Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím cookies jsou anonymní a nelze je přiřadit konkrétní osobě. Více o cookies na tomto webu.

4. Kdo je příjemcem osobních údajů?

Osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:

 • oprávněným zaměstnancům správce;
 • našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť;
 • za účelem výkaznictví též grantovým institucím jako je Kancelář AV ČR, Ministerstvo kultury ČR;
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, správním orgánům).

5. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

 • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
 • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
 • Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování;

Dále máte právo:

 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00,
  e-mail: posta@uoou.cz;
 • Na přenositelnost svých údajů;
 • Na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv, jestliže je zpracování osobních údajů založeno na udělení takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.