Archeologický ústav tvoří čeští i zahraniční výzkumníci, technici a servisní pracovníci, které spojuje profesionální zájem o zkoumání dějin lidstva od paleolitu po středověk. Unikátní geografická působnost ústavu umožňuje ponořit se do centra mísení kulturních proudů nejstarších evropských populací, které se na území Moravy a Slezska usazovaly během svého putování napříč kontinentem. Mezinárodně proslulá archeologická naleziště zkoumaná dlouhodobě pracovníky našeho ústavu poskytují pro vědu i široké publikum zásadní prameny k poznávání významných dějinných etap střední Evropy. K nejpřitažlivějším tématům patří zrod moderního člověka Homo sapiens a jeho adaptace na přírodní podmínky starší doby kamenné, válečné střety barbarů s Římany v prvních staletích našeho letopočtu, pestré osudy Langobardů a dalších germánských kmenů při jejich stěhování Evropou v 5.–6. století, počátky státnosti a křesťanství spojené s Velkou Moravou 9. století nebo vznik měst a rozvoj hornictví coby průvodní znaky transformace 13. století.

Závěry našeho základního výzkumu, který se opírá o jedny z nejstarších archeologických pramenů, přinášejí mimo jiné odpovědi na nejaktuálnější otázky dneška. Témata, jakými jsou schopnost člověka adaptovat se na klimatické podmínky, udržitelný rozvoj komplexních společností, interakce rozdílných kultur a náboženství, výměna myšlenek a technologií, válečné konflikty nebo rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými, jsou v historii lidstva evergreeny, které se objevují ve všech společnostech od pravěku dodnes.

Ačkoliv se soustředíme především na jedinečná regionální témata, která bychom nemohli zkoumat nikde jinde na světě, naše nálezy a studie nesou univerzální poselství. Poselství pro kohokoliv, kdo stejně jako my věří, že komplexním porozuměním minulosti máme šanci se lépe připravit na budoucnost a předcházet negativním dopadům, kterými už jsme si jako lidstvo nejednou prošli. I díky tomuto přesvědčení je pro nás digitalizace a uchovávání archeologických dat pro budoucí generace prioritou, které se věnujeme intenzivně a systematicky.

V zájmu co možná nejkomplexnějšího uchopení výzkumných témat je pro nás zásadní spolupracovat na projektech s experty a institucemi doma i v zahraničí, otevírat se v co největší míře mladým a nadšeným badatelům, stejně jako podporovat mezioborovou spolupráci. Za neméně důležité považujeme zprostředkovávat výsledky našeho bádání laické veřejnosti, s níž udržujeme aktivní a pro obě strany obohacující vztah prostřednictvím přednášek, expozic, populárně-naučných edic a dalších aktivit. Ve smyslu občanské vědy se široká veřejnost aktivně zapojuje do našich výzkumů.

Věda a výzkum

V rámci našeho vědeckého bádání věnujeme mimo jiné pozornost několika klíčovým tématům, která přinášejí odpovědi také na nejaktuálnější otázky dnešní doby.

Výzkumná témata
Věda a výzkum
Historie

Historie

Archeologický ústav AV ČR v Brně vznikl v roce 1942 jako pobočka Státního archeologického ústavu. Ke konstituování brněnského pracoviště jako samostatného vědeckého ústavu ČSAV došlo poté v roce 1970.

Historie

Spolupráce

Na výzkumech intenzivně spolupracujeme s řadou institucí, vědeckými pracovníky a studenty.

Jak navázat spolupráci?
Spolupráce

Kam dál?