Na výzkumech intenzivně spolupracujeme s řadou institucí, jejich vědeckými pracovníky a studenty z českých i zahraničních univerzit.

Možností, jak s námi spolupracovat, je celá řada:

Vítáme u nás vysokoškolské studenty všech stupňů

 • Jak mi může ve studiu archeologie ARÚB pomoci?

  Naši vědečtí pracovníci mají zkušenosti coby vedoucí studentských diplomových prací, ve výběru badatelského zaměření tak studenti spolupracující s ústavem mohou čerpat nejen z univerzitního prostředí, ale rozšířit si pole témat i vedení nad jeho rámec.

  Studenti bakalářského a magisterského studia u nás získávají možnost zkoumat a vyhodnocovat menší artefaktové soubory uložené v našich fondech. Zpracováním kvalitně ošetřeného a inventarizovaného materiálu z našich terénních výzkumů se tak mohou nejen přímo podílet na důležitém výzkumu, ale zároveň svou diplomovou prací završit další úroveň svého studia.

  Studenti doktorského studia na ARÚB pak často pracují s exkluzivnější materiálovou kulturou archeologických nálezů, která se může stát devízou nejen jejich doktorské práce, ale i dalšího kariérního růstu.

 • Na jaká témata se v ARÚB mohu soustředit?

  Konkrétní zaměření vždy vychází z výzkumných témat, kterými se ARÚB dlouhodobě zabývá, respektive z fondů institucionálních archeologických depozitářů, případně depozitářů spolupracujících institucí. Studijní materiál, který se nenachází jen v ústavu, ale také například v regionálních muzeích, je možné kombinovat.

 • Čím může ARÚB přispět k mému profesnímu růstu?

  Vzhledem k tomu, že ARÚB se zabývá určitými okruhy témat, kterým se naše vědecké kapacity dlouhodobě věnují, nabízí kvalitní vedení diplomových prací s hlubším vhledem do zpracovávané problematiky a také užší vědeckou spolupráci mezi studenty a našimi vědeckými týmy.

  Nabízíme také možnost vědecké realizace exkluzivních témat. Spolupráce s námi významnou měrou zvyšuje perspektivy dlouhodobého setrvání v oboru a kariérního uplatnění, včetně integrace do vědeckých týmů v případě úspěšně ukončeného studia.

  Studenti se pod taktovkou Archeologického ústavu účastní terénních výzkumů, zpočátku zpravidla formou brigády. Práce v terénu není podmíněna realizací bakalářské či magisterské práce na našem fondu, je možná i bez aktivní vědecké spolupráce, nicméně často zadání tématu předchází a bývá prvním kontaktem mezi studentem a naší institucí, který se posléze může proměnit ve vztah trvalejší.

  depozitářích ARÚB mohou studenti realizovat materiálovou část své práce a využít k tomu stávající výzkumné infrastruktury – od našich laboratoří přes konzultace s vědeckými pracovníky až po ubytovací kapacity.

 • Jakých forem finanční podpory mohu jako student využít?

  Možnost zdarma využít našich archeologických servisních služeb výrazně snižuje náklady na realizaci práce, především v případě dostupných pokročilých analytických či konzervačních metod.

  Další výhodou je, že pro české i zahraniční studenty či stážisty poskytujeme zdarma ubytovací kapacity, a to buď na brněnské centrále, či jednotlivých základnách.

  Studenti doktorského studia mají k dispozici institucionální podporu ve formě výzkumných programů AV ČR (např. Strategie AV21).

  Doktorští studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se mohou ucházet o každoročně vypisované studentské vědecké pozice o rozsahu půl úvazku na celou dobu řádného doktorského studia.

 • Na koho se mám obrátit v případě zájmu?

  Obrátit se můžete na jednotlivé vědecké pracovníky dle toho, jaké téma vás zajímá, případně na sekretariát ARÚB, který vás následně na odpovídající osoby přesměruje.

Na základě grantů spolupracujeme s českými i zahraničními vědeckými institucemi

 • Co nabízíme?

  Nabízíme participaci v námi sledovaných vědeckých oblastech i dalším institucím, které provádějí tematicky blízký výzkum, disponují srovnávacím archeologickým materiálem, řeší obdobnou metodiku nebo disponují vhodným analytickým přístrojovým vybavením, případně se chtějí zapojit do užívání výsledku projektu jako garant.

 • Jaký je náš cíl při grantové spolupráci?

  Posláním Akademie věd ČR je špičkový výzkum zaměřený na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Jsme proto otevřeni dialogu na interdisciplinární úrovni, hledáme přesahová a aktuální témata, a to především na bázi našich průřezových témat.

 • Jakou konkrétní interdisciplinární spolupráci rozvíjíme?

  Spolupracujeme s řadou institucí zabývajících se zejména přírodovědnými metodami, a to s tuzemskými i zahraničními.

  Společně s antropology zpracováváme nálezy lidských kosterních pozůstatků od paleolitu po raný středověk, stejně tak jako s týmy archeozoologů a osteologů nálezy zvířecích kostí v kontextu archeologických lokalit.

  (Max-Planck-Institute for Evolutionary Anthropology, University in Aberdeen, Národní muzeum, Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK, Ústav antropologie PřF MUNI)

  Naše specialistky v oboru archeobotaniky realizují spolupráci s dalšími institucemi na tomto poli a zkoumají archeologizovaná semena rostlin.

  (Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

  Artefakty získané archeologickými výzkumy analyzujeme s pomocí kolegů z přírodovědných oborů, ať už se jedná o kamennou štípanou nebo broušenou industrii, keramiku či kovové artefakty – zejména zbraně a šperky.

  (Ústav geologických věd PřF MUNI, Archeologický ústav AV ČR, Praha, Ústav materiálových věd a inženýrství VUT Brno, mentorsky Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz)

 • Jaké využíváme zdroje financování?
 • Máte zájem s námi spolupracovat?

  Pokud se chcete jako instituce zapojit do výzkumu ARÚB, kontaktujte prosím sekretariat@arub.cz, případně zodpovědného vedoucího daného výzkumného střediska podle konkrétního zaměření spolupráce.

Informace pro zahraniční zájemce

 • Jakým způsobem se mohu zapojit do spolupráce jako zahraniční badatel?

  Na zapojení zahraničních kolegů cílí Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů AV ČR. Dvakrát ročně se otevírá tato výzva pro mladé vědce z jiných institucí, kteří mohou získat pracovní smlouvu v ARÚB na dva roky a plnit zde konkrétní výzkumný úkol, a to včetně možnosti monografického publikování výzkumu v rámci ARÚB.

  Máme také možnost financovat dlouhodobější pobyt (v řádu týdnů až měsíců) zahraničním pracovníkům v rámci meziinstitucionálních mobilitních smluv AV ČR, případně zajistit ubytování v rámci ARÚB pro krátkodobé studijní pobyty.

 • Jaká je cílová destinace – město Brno?

  Brno je s téměř 380 tisíci obyvateli druhým největším městem v České republice, dobře dopravně dostupné z Prahy, Vídně nebo Bratislavy po silnici a železnici, disponuje také mezinárodním letištěm.

  Jedná se o moderní středoevropské město s velkým potenciálem do budoucna: je městem studentů (pětinu obyvatel města tvoří studenti), je rovněž symbolem průmyslového rozvoje 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století s řadou výjimečných staveb moderní architektury – továrních čtvrtí i luxusních vil. Najdete zde také množství otevřených městských parků i přírodních chráněných oblastí nedaleko za městem. Pobyt ve městě vám zpříjemní jeho sympatická velikost (centrum projdete bez problémů pěšky), řada výstavních institucí, muzeí, galerií nebo divadel, ale také například fakt, že je Brno jedním z gastronomicky nejprogresivnějších měst v Česku.

 • Kde získám důvěryhodné informace o životě v Brně?

  Informace o městě získáte nejlépe na stránkách Turistického informačního centra nebo na oficiálních stránkách města, současná nabídka akcí a turistických cílů je dostupná na portálu Go To Brno. Pokud se do Brna stěhujete na delší dobu, nejobsáhlejší penzum praktických informací o životě v Brně a obecně České republice získáte na stránkách Brno Expat Centre. Nejdůležitější a nejzajímavější data o regionu týkající se inovací, podnikání, vzdělávání a výzkumu naleznete v Datové zprávě 2021 a na stránkách #brnoregion.

Kam dál?