Oznámení o stavebním či jiném záměru

Pro splnění oznamovací povinnosti podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, můžete využít následující možnosti:

FORMULÁŘ: Oznámení o zahájení stavební činnosti (DOC ke stažení zde)

Slouží pro splnění zákonné povinnosti. Není podkladem pro správní řízení (územní, stavební apod.).


Žádost o vyjádření ke stavební činnosti

K odeslání žádosti o vyjádření ke stavební činnosti můžete využít následující možnosti: 

FORMULÁŘ: Žádost o vyjádření ke stavební činnosti (DOC ke stažení zde)

Vyjádření ke stavební činnosti plní primárně informační účely, dle potřeby jej lze použít ve správním řízení (územním, stavebním apod.).


Přehled oprávněných organizací se základními informacemi a jejich územní působností najdete na stránce https://oao.aiscr.cz/.

Kontakty pro Moravu a Slezsko (neslouží k zasílání oznámení a žádostí)

Úřední hodiny: po–pá 08:00–11:30, 12:30–16:00

Referát památkové péče:
tel.: +420 770 136 142 

Zlínský a Jihomoravský kraj:
Bc. Jana Hanušová
tel.: +420 515 911 133
e-mail: hanusova@arub.cz 

Olomoucký kraj a Vysočina:
Mgr. et Mgr. Róbert Antal
tel.: +420 515 911 121
e-mail: antal@arub.cz

Moravskoslezský kraj:
Helena Kavanová
tel.: +420 553 821 601
e-mail: opava@arub.cz 

Kontakty pro Čechy:
(kraj Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký, Praha)

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. – odkaz
tel.: +420 257 014 310
e-mail: oznameni@arup.cas.cz


Základní informace

Stavebník, respektive projektant by si měl během přípravy stavby, při níž dojde k zásahům pod povrch terénu, ověřit, zda není stavba plánována na území s archeologickými nálezy (lze použít připravený formulář žádosti o vyjádření). Pojem „území s archeologickými nálezy“ se vymezuje negativně. Tedy pouze tam, kde spolehlivě víme, že žádné nálezy nejsou a být nemohou, hovoříme o území bez archeologických nálezů. Z uvedeného vyplývá, že územím s archeologickými nálezy je prakticky celá Česká republika, a proto by měl být u téměř každého zásahu pod úroveň terénu přítomen archeolog.

Stavebník dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu (k oznámení lze použít připravený on-line formulář) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést archeologický výzkum. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

V případě staveb v historických jádrech měst, jejich blízkém okolí nebo rozsáhlých staveb v blízkosti známých lokalit je vhodné nechat vypracovat odbornou rešerši, popřípadě provést zjišťovací výzkum. Získané informace umožní přesnější odhad času a finančních nákladů na provedení vlastního archeologického výzkumu.


Často kladené dotazy

 • Jak mám oznámit stavbu Archeologickému ústavu?

  Nejrychlejší variantou je použít on-line formulář, po jehož schválení pracovníky Referátu památkové péče přijde potvrzení o přijetí oznámení přímo na vámi zadanou e-mailovou adresu. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete použít on-line formulář, lze také použít připravený klasický formulář a poslat jej na e-mail podatelna@arub.cz (s uvedením názvu stavby do předmětu e-mailu).

 • Jak poznám, že stavím na území s archeologickými nálezy?

  Pokud nestavíte v opuštěném lomu nebo povrchovém dole, s největší pravděpodobností stavíte na území s archeologickými nálezy. Obraťte se na nejbližší oprávněnou organizaci nebo Archeologický ústav AV ČR, kde budou mít přesnější informace.

 • Kde seženu doklad o provedení archeologického výzkumu potřebný ke kolaudaci stavby?

  Doklad o provedení výzkumu vydává formou expertního listu či nálezové zprávy organizace, která výzkum provedla. Pokud výzkum proveden nebyl, slouží jako doklad ke kolaudaci doklad o zaplacení pokuty uložené ve správním řízení o uložení pokuty za porušení oznamovací povinnosti podle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., případně vyjádření krajského úřadu k tomuto porušení.

  Další informace viz Referát památkové péče

Kam dál?