Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

se sídlem Čechyňská 363/19, Brno, 602 00

IČ: 68081758, DIČ: CZ68081758

Zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném MŠMT

(dále jen „prodávající“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.arub.cz/eshop. Podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 • Prodávající nabízí na svých stránkách www.arub.cz/eshop periodické a neperiodické publikace a další doplňkový sortiment (dále jen zboží).
 • Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.
 • Ceny uvedené na www.arub.cz/eshop jsou ceny konečné, tj. včetně platné DPH a příp. slevy platné v době poslední aktualizace katalogu zboží. Zvlášť se účtuje poštovné.
 • Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 • Pro uzavření kupní smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky zákazníkem, je předepsán český nebo anglický jazyk.

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím systému internetového obchodu www.arub.cz/eshop jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Jejím potvrzením ze strany prodávajícího je uzavřena smlouva.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.
 4. Kupující obdrží e-mailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího. Prodávající dále kupujícího dle potřeby informuje e-mailem o průběhu vyřízení objednávky. Objednávku lze zrušit pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo omezit objednávku kupujícího, a to např. počtem kusů zboží na skladě. Pokud je zboží zcela vyprodané, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem provedení storna objednávky (zrušení smlouvy). Pokud kupující za zboží již formou bezhotovostního převodu zaplatil, vrátí mu prodávající po zrušení smlouvy celou částku neprodleně zpět na jeho účet.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
 8. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci systému www.arub.cz/eshop kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

B. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží dle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb.)

 1. Kupující má právo podle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, vrátit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), a to na vlastní náklady poštou.
 2. Do zásilky s vráceným zbožím je kupující povinen vložit kopii daňového dokladu, který obdržel od prodávajícího se zbožím.
 3. Zákazník v tomto případě nemá nárok na vrácení poštovného. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět příslušnou částku, a to způsobem odpovídajícím zvolené platbě za zboží, není-li dohodnuto jinak.

C. Dodací podmínky a platební podmínky

1. Dodací lhůta:

 • Dodací lhůta u zboží na skladě činí zpravidla maximálně pět pracovních dnů od obdržení objednávky.
 • Dodací lhůta zásilek do zahraničí může dosáhnout až jednoho měsíce.

2. Způsob dodání:

 • Balíkem prostřednictvím České pošty, s. p.
 • Osobní odběr v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., na adrese: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Odběr zboží je možný v běžné otevírací době knihovny. Viz info na www.arub.cz/knihovna. Pro vydání zboží je třeba uvést číslo objednávky nebo předložit kopii objednávky a uhradit na místě cenu zboží, nebyla-li úhrada provedena předem bankovním převodem.

3. Poštovné a balné Česká republika:

Prodávající účtuje při dodávce zboží poštou na území České republiky poštovné a balné ve výši 99 Kč, na dobírku 120 Kč, při dodávce zboží v ceně do 2 499 Kč. Při dodávce zboží v ceně 2 500 Kč a více se poštovné a balné kupujícímu neúčtuje.

4. Způsob platby:

 • Dle volby kupujícího a způsobu odběru zboží:
 • dobírka (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného),
 • platba předem na účet (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného),
 • bezhotovostním převodem na základě faktury (pouze školy, knihovny a muzea),
 • v hotovosti – platba se uskuteční v knihovně ARÚB.
 • Součástí dodávky bude platný daňový doklad.

D. Reklamace vad zboží kupujícím

1. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

2. Záruční podmínky

1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím/spotřebitelem vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

2. Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li výrobcem uvedena lhůta delší, a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

3. Práva plynoucí ze záruky

Kupující při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

4. Vyřízení reklamace

1. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jedním z následujících způsobů:

 • na e-mailovou adresu prodávajícího: objednavky@arub.cz,
 • poštou na adresu prodávajícího: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno,
 • osobně v knihovně ARÚB, kde bylo kupujícím převzato při osobním odběru reklamované zboží.

2. Při uplatnění reklamace je nutno předložit:

 • stručný popis závady (v případě zaslání reklamace poštou)
 • doklad o prodeji zboží vystavený prodávajícím (daňový doklad)

Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.

Doba od uplatnění reklamace až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

E. Bezpečnost

Provozovatel internetového obchodu (www.arub.cz/eshop) se zavazuje, že všechny údaje, které o kupujícím získá v souvislosti s provozem tohoto obchodu, budou považovány za důvěrné a že je žádným způsobem nezneužije ani je neposkytne neoprávněným osobám.

F. Archivace dat poskytnutých zákazníkem

Údaje o uskutečněných obchodech s kupujícím jsou archivovány v databázi prodávajícího.

Prodávající bude uchovávat poskytnuté osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy, zejména s ohledem na možné uplatnění práv spotřebitele týkající se zboží. Poté budou z této databáze vymazány.

G. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. (zákon na ochranu spotřebitele) ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. ledna 2016 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.