I. Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. (plné znění zákona zde) se poskytují pouze informace o činnosti Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. jako veřejné instituce (§ 2 odst. 1 zákona):

1. Název povinného subjektu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Právní forma: Veřejná výzkumná instituce

2. Důvod a způsob založení:

Zřizovatel: Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1 
Další informace o důvodech a způsobu založení ústavu:

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
Rejstřík veřejných výzkumných institucí – výpis
Historie ARÚB

3. Organizační struktura:  

Informace o organizační struktuře ARÚB

4. Kontaktní spojení:

Informace o způsobech kontaktu naleznete zde: kontakty; podatelna

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Sekretariát ředitele ústavu, 1. patro, č. dveří 202
4.3 Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí 13.00–15.00 hod.
čtvrtek 9.00–11.00 hod.
4.4 Telefonní číslo:
sekretariát: +420 515 911 101
recepce: +420 515 911 111
4.5 Adresa internetové stránky: www.arub.avcr.cz
4.6 Adresa e-podatelny:
Datová schránka Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
ID schránky: xnjf5zy
Typ schránky: Právnická osoba, IČ: 68081758

5. Případné platby lze poukázat:

Fakturační údaje pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu:
Banka: Československá obchodní banka, a.s., Veveří 111, 601 79 Brno
č. ú.: 240602780/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ64 0300 0000 0002 4060 2780
Ústav je zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí, který je veden u MŠMT.

6. IČ: 68081758

7. DIČ: CZ68081758

8. Dokumenty:

8.1 Seznamy hlavních dokumentů naleznete zde:
výroční zprávy
rada pracoviště
8.2 Rozpočet:
informace o rozpočtu obsahují výroční zprávy 

9. Žádost o informace:

Žádost o informace lze podat poštou, elektronickou poštou nebo telefonicky na adresy a čísla uvedená v položkách č. 4.1, 4.4 a 4.6. Písemnou nebo ústní žádost lze rovněž podat v úředních hodinách uvedených v položce č. 4.3 na kontaktním místě uvedeném v položce č. 4.2. O žádosti o informace rozhoduje ředitel.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádost, stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat způsoby uvedenými v položce č. 9.

11. Opravné prostředky:

O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace a o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace rozhoduje ředitel ústavu.

12. Formuláře:

Formulář žádosti o informace naleznete zde:

13. Předpisy:

13.1 Nejdůležitější používané předpisy

Při vyřizování žádosti o informace postupuje ústav podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 16 zákona č. 106/1999 Sb.) a na rozhodnutí o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona č. 106/1999 Sb.) se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

14. Úhrady za poskytování informací:

Hrazení nákladů na zpracování a poskytnutí informace se řídí ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Úhrady za vyhledání a zpracování informací, pořízení kopií, případně technických nosičů dat a za odeslání informací žadateli jsou uvedeny v Sazebníku úhrad.

Požadovaná informace bude žadateli poskytnuta až po prokazatelném zaplacení stanovené úhrady nákladů. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, žádost o informaci bude odložena (§ 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.).

Náklady na poštovné a poplatky za telefonní hovory se hradí podle platných tarifů České pošty, s. p. a Telefoniky O2, a. s.

Bankovní spojení pro úhradu nákladů:

Banka: Československá obchodní banka, a.s., Veveří 111, 601 79 Brno
č.ú.: 240602780/0300BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ64 0300 0000 0002 4060 2780

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zprávy o činnosti ústavu naleznete na našich www stránkách, viz Výroční zprávy.


II. Žádost o poskytnutí informací – formulář

Žádost o informace lze podat poštou, elektronickou poštou nebo telefonicky na adresy a čísla uvedená v položkách č. 4.1, 4.4 a 4.7. Písemnou nebo ústní žádost lze rovněž podat v úředních hodinách uvedených v položce č. 4.3 na kontaktním místě uvedeném v položce č. 4.2.

O žádosti o informace rozhoduje ředitel.
Formulář: (PDF), (DOC)


III. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací: PDF, DOC.
Náklady na poštovné a poplatky za telefonní hovory se hradí podle platných tarifů České pošty, s. p. a Telefoniky O2, a. s.
Bankovní spojení pro úhradu nákladů:
Banka: Československá obchodní banka, a.s., Veveří 111, 601 79 Brno
č. ú.: 240602780/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ64 0300 0000 0002 4060 278


IV. Formáty elektronických dokumentů a škodlivý kód

ARÚB přijímá elektronické dokumenty v následujících formátech:

 • pdf (Portable Document Format),
 • PDF/A, ISO 19005 (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet),
 • odp (Open Document Presentation),
 • txt (prostý text, kódování CP-852, CP-1250, UTF-8),
 • rtf (Rich Text Format),
 • doc (MS Word Document),
 • docx (Microsoft Word Open XML Format),
 • xls (MS Excel Spreadsheet),
 • xlsx (Microsoft Excel Open XML Format)
 • ppt (MS PowerPoint Presentation),
 • jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group),
 • png (Portable Network Graphics),
 • tiff (Tagged Image File Format),
 • gif (Graphics Interchange Format),
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
 • wav (Waveform Audio Format),
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3).
 • Velikost datové zprávy podávané standardní elektronickou poštou, nikoliv přes datovou schránku: do 4 MB.
 • Velikost zprávy dodávané přes datovou schránku: do 10 MB.
 • Technické požadavky na obrazové dokumenty: rozlišení snímání nejméně 300 x 300 dpi, barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění.
 • Podporovaná předávací média: CD/DVD.

ARÚB nepřijímá:

 • Komprimované, šifrované nebo spustitelné soubory ani soubory, do nichž bude přístup chráněn heslem.
 • Datové soubory obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích ARÚB, popřípadě způsobilý poškodit ARÚB zneužitím informací). Projevem tzv. škodlivého kódu je rovněž stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný.
 • V případě doručení elektronického nebo analogového dokumentu, u něhož byl zjištěn tzv. škodlivý kód a lze z něj identifikovat kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí jej ARÚB o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ARÚB ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit, ARÚB dokument nezpracovává.
  Zodpovědnost (včetně právní zodpovědnosti) za dodržení výše uvedených podmínek nese odesílatel.

V. Prohlášení o přístupnosti

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Prohlášení o přístupnosti v úplném znění najdete zde:
https://arub.cz/prohlaseni-o-pristupnosti/.


VI. Vnitřní oznamovací systém

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., jakožto povinný subjekt, zavádí vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a souvisejících právních předpisů. Zaměstnanci a některé další osoby mohou jeho prostřednictvím podávat oznámení týkající se protiprávní činnosti nebo její hrozby.

Pro oznámení protiprávních jednání či jejich hrozby je zřízen vnitřní oznamovací
systém. Na adrese pod tímto odkazem naleznete informace o způsobech
oznamování a oznamovací formulář.