1. Personální politika

Při vyhlašování i realizaci všech výběrových řízeních je uplatňován princip rovnosti příležitostí. Z důvodu častého nedostatku kvalifikovaných kandidátů bývá fakticky upřednostněna kvalita kandidáta bez ohledu na jeho pohlaví, sociální status, náboženské vyznání, sexuální orientaci, národnost či zdravotní stav. Poměr mužů a žen na výzkumných a doktorandských pozicích odráží obecný stav v daném oboru. Poměr na ostatních pozicích se od roku 2020 podařilo zlepšit.

V roce 2022 se ARÚB aktivně zapojuje do programu AV ČR Researchers at Risk pro vědce ohrožené persekucí nebo válečnými konflikty.

2. Plán genderové rovnosti

Výzkumní pracovníci ARÚB se řídí Etickým kodexem AV ČR a zohledňují také specifika tematického zaměření ve vztahu k genderové rovnosti – v přípravě i realizaci výzkumných projektů, v interpretování a prezentaci výsledků výzkumu.

Doposud

V říjnu 2020 získán Certifikát LOGIB v rámci projektu „22% k rovnosti“ realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Analýzou bylo ověřeno, že ARÚB nevytváří platové rozdíly mezi muži a ženami na základě jejich genderu.

V roce 2022 jsme ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR aktualizovali Certifikát LOGIB, abychom ověřili poslední vývoj platových rozdílů v naší instituci.

Výhled

ARÚB zahájil v roce 2022 přípravu na vytvoření Plánu genderové rovnosti (dále GEP), v souladu s cíli Evropské komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zaměřenými na podporu rovnosti žen a mužů na pracovišti. Nejpozději do 1. 12. 2022 bude GEP vytvořen a následně vyvěšen na webových stránkách instituce. Struktura přípravy GEPu:

  • Bude určen/na koordinátor/ka zodpovědný/á za realizaci GEP na ARÚB. Tato osoba následně absolvuje kurz Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti pořádaný Oddělením NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.
  • Bude provedeno úvodní školení pro vedoucí pracovníky a členy Rady instituce ohledně podpory genderové rovnosti a dodržování Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.
  • Budou identifikovány další kroky nezbytné pro vytvoření a implementaci GEP (příprava genderového auditu nebo akčního plánu instituce jako východiska pro tvorbu GEP).