1. Personální politika

Při vyhlašování i realizaci všech výběrových řízeních je uplatňován princip rovnosti příležitostí. Z důvodu častého nedostatku kvalifikovaných kandidátů bývá fakticky upřednostněna kvalita kandidáta bez ohledu na jeho pohlaví, sociální status, náboženské vyznání, sexuální orientaci, národnost či zdravotní stav. Poměr mužů a žen na výzkumných a doktorandských pozicích odráží obecný stav v daném oboru. Poměr na ostatních pozicích se od roku 2020 podařilo zlepšit.

V roce 2022 se ARÚB aktivně zapojuje do programu AV ČR Researchers at Risk pro vědce ohrožené persekucí nebo válečnými konflikty.

2. Plán genderové rovnosti

Výzkumní pracovníci ARÚB se řídí Etickým kodexem AV ČR a zohledňují také specifika tematického zaměření ve vztahu k genderové rovnosti – v přípravě i realizaci výzkumných projektů, v interpretování a prezentaci výsledků výzkumu.

V říjnu 2020 získán Certifikát LOGIB v rámci projektu „22% k rovnosti“ realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Analýzou bylo ověřeno, že ARÚB nevytváří platové rozdíly mezi muži a ženami na základě jejich genderu.

V roce 2022 jsme ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR aktualizovali Certifikát LOGIB, abychom ověřili poslední vývoj platových rozdílů v naší instituci.

GEP je nástrojem pro prosazení a podporu cílů, mechanismů a opatření vedoucích ke zlepšení rovných příležitostí mužů a žen ve výzkumu a řízení lidských zdrojů. Reflektuje priority evropské strategie v této oblasti a požadavky národních i mezinárodních grantových programů. Rovné příležitosti v pracovních podmínkách, kariérním růstu, hodnocení a odměňování jsou základními prioritami moderní vědecké instituce. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. přijetím plánu genderové rovnosti deklaruje zájem a snahu být moderní vědeckou institucí podporující a oceňující diverzitu na všech úrovních instituce. Cílem plánu je pracovat na možnostech zlepšení pracovních podmínek, kultury a prostředí, aby bylo dosaženo co nejvyšších standardů. Aktuálně platný GEP stanovuje harmonogram plnění konkrétních aktivit a definuje indikátory, které budou měřitelné, dosažitelné, realistické a časově určené tak, aby umožnily průběžný monitoring pokroku a zároveň reflektovaly aktuální potřeby instituce.

Archeologický ústav se přijetím Plánu genderové rovnosti zavazuje k integraci principů genderové rovnosti do pracovních procesů a řízení a k realizaci konkrétních kroků vedoucích k implementaci plánu.

Plán genderové rovnosti (PDF)