Ediční a vydavatelská činnost má v ARÚB dlouhou tradici; existuje de facto od počátků instituce. Vlastní nakladatelství je důležitou platformou pro rychlé a kvalitní publikování vědeckých výsledků ústavu a umožňuje také rozhodovat o výši a užití nákladu.

Ucelená ediční koncepce je založena na kontinuitě několika edičních řad pokrývajících spektrum od čistě vědeckých prací po popularizační a prezentační výstupy; klíčové je vydávání recenzovaného časopisu Přehled výzkumů, který je indexován databází Scopus. Financování vydavatelské činnosti je saturováno z více zdrojů. Třemi nejdůležitějšími jsou režie ústavu, grantové prostředky (např. Grantová agentura ČR, Strategie AV 21) a prostředky od Ediční rady Akademie věd ČR.

V poslední době prochází ediční činnost ústavu inovativním vývojem s těmito prioritami: vydávání knih ve formátu monografií a kolektivních monografií, navyšování počtu knih vydaných v angličtině a zpřístupňování produkce ústavu digitální cestou (u vědeckých publikací pět let po jejich vydání, časopis je vydávaný ve formátu open access). Snahou je také postupně kultivovat typografickou a grafickou podobu knih.

Personalia

Vedoucí edičního oddělení:
Mgr. Martina Kudlíková
Ediční oddělení:
Mgr. Markéta Kamenská
Milan Filip


Publikace

ARÚB vydal od 50. let 20. století na dvě stovky knižních titulů.
Jejich kompletní seznam naleznete v našem přehledu vydaných publikací:

Katalog s aktuálně dostupnými publikacemi k prodeji je v interaktivní PDF verzi dostupný zde.

Odborné a popularizační publikace

Všechny publikace
Všechny publikace

Řady

ARÚB vydává sedm samostatných knižních řad:


Spisy Archeologického ústavu AV ČR, Brno
Základní ediční řada ústavu. Jsou zde publikovány především rozsáhlé vědecké monografie jako základní publikační výstupy týmů nebo badatelů ARÚB i externistů.


Studie Archeologického ústavu AV ČR, Brno
Jedná se o maloformátové publikace zaměřené především na publikaci pramenného materiálu.


Dolnověstonické studie
Řada přinášející klíčové materiály nejen k interdisciplinárnímu výzkumu paleolitických lokalit na úpatí Pavlovských kopců, ale k problematice paleolitu a mezolitu v celosvětovém měřítku obecně.


Studien zum Burgwall von Mikulčice
Řada zaměřená na publikování tematicky zaměřených bloků příspěvků k problematice slovanského hradiště v Mikulčicích a jeho zázemí.


Internationale Tagungen in Mikulčice
Řada věnovaná publikování příspěvků z Mezinárodních mikulčických kolokvií pořádaných k vybraným problémům studia středoevropského raného středověku.


Mikulčice-průvodce
Popularizační řada, která prezentuje atraktivní formou výsledky archeologického výzkumu v Mikulčicích širší veřejnosti.


Flussarchäologie in Mikulčice
Řada specializovaná na fenomén vody v kontextu velkomoravských Mikulčic.


Přehled výzkumů

Odborný recenzovaný časopis Přehled výzkumů s vydavatelskou tradicí od roku 1956 je indexován databází Scopus a vychází dvakrát ročně. Originální archeologické studie nadregionálního významu s těžištěm zájmu v oblasti střední Evropy jsou doplněny souhrnem zpráv o výzkumných akcích všech oprávněných archeologických organizací z území Moravy a Slezska. Časopis vychází jako open access. Více informací je vám k dispozici na samostatném webu.


Spoluvydavatelství

ARÚB příležitostně spolupracuje na vydávání knih s dalšími tuzemskými i zahraničními archeologickými institucemi a renomovanými nakladatelstvími. Pravidelně vychází dvakrát ročně časopis Archaeologia historica, na jehož vydání se ARÚB podílí.

Kam dál?