Akademie věd ČR Facebook

Prehistoric exploitation and workshop area at Brno – Stránská skála

Prehistoric exploitation and workshop areas in Moravia I

850 

Cena bez DPH: 850 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 77

Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno

Brno 2023, 348 s.

ISBN 978-80-7524-076-7, ISBN 978-80-7524-077-4 (pdf)

DOI: 10.47382/arub2023-07

ISSN 1804-1345  

Stránská skála představuje celosvětově významnou geologickou a archeologickou lokalitu známou také jako bohatý zdroj jurských rohovců, které byly různou měrou využívány po velkou část moravského pravěku. V uplynulé dekádě byl obnoven výzkum těžebního a sídelně-dílenského areálu na Stránské skále, a to především se zaměřením na poznání lidských aktivit, které zde probíhaly od mladého neolitu až po počátek doby bronzové. Předkládaná publikace prezentuje širokou škálu dosavadních archeologických nálezů a zaměřuje se především na vývoj štípaných industrií z dílenského areálu, a to jak z pohledu surovinové variability místních rohovců, tak z hlediska technologicko-typologických, chronologických a socio-ekonomických i genderových aspektů. Pozornost je věnována také rekonstrukci distribučních sítí rohovce typu Stránská skála v jednotlivých obdobích pravěku a prvním indiciím týkajících se lokalizace a charakteru post-paleolitické těžby rohovců na Stránské skále, které jsou zasazeny do kontextu obdobně datovaných těžebních a dílenských areálů ve střední Evropě.