Akademie věd ČR Facebook

Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa. Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen

Svazek: ITM IV, Spisy ARÚB 9
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 1998, 314 s.

ISBN 80-86023-03-6
ISSN 1804-1345

Sborník příspěvků ze dvou mezinárodních kolokvií v Mikulčicích, věnovaných raně středověké keramice. 1. část obsahuje 13 příspěvků k problematice grafitové keramiky ve střední Evropě. Po úvodním příspěvku o grafitové keramice z doby laténské (J. Meduna) a po metodickém příspěvku B. Gedigy následují články věnované jednotlivým regionům a lokalitám – Polsku (K. Zamelska), Slezsku (J. Kolenda, P. Kouřil), střední Moravě (Č. Staňa), moravským lokalitám Břeclav-Pohansko (B. Dostál) a Mikulčice-Valy (L. Poláček), Dolnímu Rakousku (S. Felgenhauer-Schmiedt), jižním Čechám (Z. Thomová) a západoslovenským lokalitám Nitře (G. Fusek) a Komjaticím (I. Vlkolinská). M. Ernée a P. Vařeka srovnávají grafitovou keramiku 13. stol. z Prahy a jižních Čech. Druhá část svazku, věnovaná přírodovědným metodám výzkumu keramiky, obsahuje 5 článků. Po úvodním metodickém příspěvku M. Daszkiewicz s výsledky zpracování vrcholně středověké keramiky z Płocku, následují výsledky přírodovědného studia grafitové keramiky 12.-13. stol. z Brna (M. Gregerová, R. Procházka) a keramiky 8.-9. století z Nitry (G. Fusek – I. Horváth), Starého Města (L. Galuška – Z. Kukla – A. Buchal) a Mikulčic (J. Dvorská – L. Poláček – G. Schneider).