O časopisu

Přehled výzkumů (PV) je odborný recenzovaný časopis vydávaný od roku 1956 Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i. V první části jsou představovány originální archeologické studie nadregionálního významu s těžištěm zájmu ve středoevropské oblasti, ve druhé části potom unikátní souhrn zpráv o výzkumných akcích všech oprávněných archeologických organizací z území Moravy a Slezska. Třetí, závěrečnou část časopisu tvoří od roku 2020 nerecenzovaná rubrika Varia. Od roku 2011 vychází časopis v tištěné podobě dvakrát ročně, a to s odděleným zaměřením na pravěk a ranou dobu dějinnou (1), a středověk a novověk (2). Časopis je současně k dispozici i v on-line elektronické verzi. Přehled výzkumů je registrován v European Reference Index for the Humanities (ERIH) a je uvedený na Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR. Od února 2018 je Přehled výzkumů zařazen na seznam časopisů v databázi Scopus, indexován je zde od ročníku 58. Od roku 2020 jsou studie PV opatřeny identifikátorem DOI.


Publikační etika

Při publikování příspěvků v časopise Přehled výzkumů jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat následující pravidla a povinnosti:

 • Povinnosti autorů:
  • Autoři jsou povinni se účastnit recenzního řízení a reagovat na připomínky recenzentů: buď by měli na základě těchto připomínek provést navržené úpravy, nebo přinést relevantní argumenty, proč se přidržují svého původního stanoviska. Ve sporných případech mají autoři právo svůj příspěvek stáhnout.
  • V kolektivu autorů mohou být jen členové, kteří významně přispěli k dosažení předkládaných výsledků výzkumu.
  • Hlavní téma příspěvku nesmí autoři poskytnout k publikování jiným redakcím.
  • Autoři musí postupovat podle pokynů pro autory a dodržovat citační pravidla.
  • Autoři prohlašují, že jejich data jsou pravdivá a původní, uvádějí úplný seznam použitých pramenů, tudíž se nedopouštějí plagiátorství (viz Prohlášení autora – PDF).
 • Povinnosti editorů:
  • Editoři odpovídají za obsah časopisu a kvalitu publikovaných článků.
  • Editoři zachovávají objektivitu všech příspěvků, tj. jsou povinni vyhnout se střetu zájmů u článků, které přijímají, a respektovat hlavní kritéria výběru článků:
   – profesionální standardy a relevance článku;
   – shoda tématu s odborným zaměřením časopisu.
  • Editoři, ve spolupráci s redakcí, řeší možné odvolání autorů proti komentářům recenzentů a dalším stížnostem.
  • Editoři jsou povinni zachovávat anonymitu recenzentů i autorů v procesu recenzního řízení.
  • Editoři mají konečnou odpovědnost a oprávnění odmítnout/přijmout článek.
 • Povinnosti recenzentů:
  • Recenzent musí být při hodnocení objektivní.
  • Recenzent nesmí zneužít informace uvedené v recenzovaném článku k osobnímu nebo jinému prospěchu (viz Formulář recenze (.doc)).
  • Recenzent může žádost o posouzení příspěvku zamítnout z důvodu konkurenčních profesních zájmů:
   – profesionální, finanční nebo osobní prospěch z přijetí/odmítnutí recenzovaného příspěvku;
   – spolupráce na daném projektu za posledních pět let;
   – zásadní rozdíl v názorech na hlavní téma recenzovaného příspěvku;
   – úzký profesionální nebo osobní vztah k autorovi nebo členovi autorského týmu.
  • Pokud recenzent z některého z výše uvedených důvodů písemně neodmítnou vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje.
  • Recenzent by měl upozornit na relevantní publikovanou práci, která nebyla autorem citována.
 • Povinosti redakční rady:
  • Redakční rada se neustále snaží zlepšovat profesionální a formální kvalitu časopisu, podporuje svobodu projevu a v souladu s obecně přijímanou etikou je vždy ochotna po předchozí dohodě zveřejnit opravy, odvolání a omluvy.
  • Redakční rada vydává pokyny týkající se celé redakční práce (pokyny pro autory, pokyny pro proces vzájemného hodnocení a recenzenty atd.).
  • Redakční rada zaručuje dodržování výše uvedených pravidel.

Licenční podmínky

 • 1. Prohlášení autora

  Zasláním příspěvku (dále jen „Dílo“) časopisu Přehled výzkumů (http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz; dále jen „PV“) pro posouzení k publikaci autor poskytuje Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. (dále jen „ARÚB“) licenci k Dílu za dále stanovených podmínek:

  1.1 Autor prohlašuje, že Dílo je prosté autorskoprávních nebo jiných právních vad, nebylo doposud nikde publikováno, ani souběžně jinde k publikaci nabídnuto.

  1.2 Autor prohlašuje, že je skutečným autorem, popř. spoluautorem Díla a jeho volnost poskytovat licenci není nikterak omezena ani vyloučena, tj. autor je oprávněn s Dílem nakládat, neboť zejména:

  Dílo nepodléhá režimu zaměstnaneckého díla, kde zaměstnanec není oprávněn vykonávat práva k Dílu,
  užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno podmínkami poskytnuté grantové či jiné finanční podpory (např. GAČR, TAČR), užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno právy třetích osob (např. autorská práva, právo na ochranu osobních údajů), Dílo není dílem spoluautorským, kde by ostatní spoluautoři nesouhlasili s poskytnutím licence.

  1.3 V případě spoluautorského Díla autor prohlašuje, že ostatní spoluautory informoval o těchto licenčních podmínkách a že je jejich jménem oprávněn udělit licenci za těchto licenčních podmínek.

  1.4 Autor souhlasí s tím, že v případě přijetí Díla k publikaci bude jeho jménem k Dílu podáván návrh na uzavření licenční smlouvy směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně známé licenční podmínky Creative Commons BY-NC-ND 4.0 International (dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/); k dílům či prvkům (např. obrazová či fotografická dokumentace), které autor v Díle užil na základě smluvní licence s třetí stranou, tento návrh na uzavření licenční smlouvy podáván nebude.

  1.5 Pro případ, že se kterékoli z prohlášení autora ukáže být nepravdivé, je si autor vědom toho, že odpovídá za vzniklou újmu, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména PV nebo ARÚB.

   

 • 2. Poskytnutí licence

  2.1 Autor poskytuje ARÚB nevýlučnou a nevýhradní licenci ke všem známým způsobům užití Díla (zejména k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti), samostatně, v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky bez ohledu na podobu či způsob vyjádření (včetně elektronické formy).

  2.2 Licence se uděluje jako územně a množstevně neomezená.

  2.3 Licence se uděluje bezúplatně.

  2.4 Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv k Dílu.

  2.5 ARÚB může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě či osobám, a to zcela nebo zčásti na základě podlicenční smlouvy, a to úplatně či bezúplatně.

  2.6 Poskytnutím licence autor souhlasí se zařazením Díla do vědeckých a bibliografických databází (např. EBSCO, CEEOL), jakož i informačních systémů pro poskytování informačních služeb, v nichž je PV aktuálně veden, jakož i těch, do nichž bude v budoucnu zařazen.

  2.7 ARÚB není povinnen poskytnutou licenci využít.

 • 3. Další užití Díla

  3.1 Vzhledem k poskytnuté nevýlučné a nevýhradní licenci k Dílu je autor oprávněn Dílo dále užít. Pro účely takového dalšího užití se však autor zavazuje uvádět PV jako zdroj publikace Díla.

  3.2 Dalším užitím Díla nesmí být negativně dotčeno dobré jméno PV nebo ARÚB.

 • 4. Ostatní

  4.1 Právní vztahy vzniklé na základě licence se řídí právním řádem České republiky; jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s licencí budou rozhodovat soudy České republiky.

  4.2 V případě odmítnutí Díla k publikaci v PV bude poskytnutá licence okamžikem takového odmítnutí omezena jen na nezbytný rozsah pro užití Díla v rámci souvisejících redakčních činností (např. recenzní řízení a archivace).

Copyright na všechny uveřejněné příspěvky zůstává autorům těchto příspěvků.

Prohlášení o otevřeném přístupu

Časopis se hlásí k politice Open Access a zveřejňuje příspěvky za podmínek stanovených v licenčních podmínkách Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 International (plný text dostupný na: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode (dále jen „CC BY-NC-ND 4.0 International“).

 • 1. Informace o CC BY-NC-ND 4.0 International

  CC BY-NC-ND 4.0 International jsou veřejně dostupné licenční podmínky, které stanovují podmínky, za kterých lze dílo užít. Tyto podmínky je nutno respektovat – v případě jejich nedodržení se jedná o zásah do autorského práva. CC BY-NC-ND 4.0 International tak uživateli stanovují určitá oprávnění a stanovují určité povinnosti.

  CC BY-NC-ND 4.0 International opravňují uživatele dílo „sdílet“, tzn. rozmnožovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti online. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník).

  CC BY-NC-ND 4.0 International stanovují povinnosti uživatele uvádět původ díla (tj. název, autora, zdroj a odkaz na licenci) a neužívat dílo či jeho část komerčně ani dílo nebo jeho část zpracovávat. Dílo nebo jeho část proto nelze modifikovat (pozměňovat či doplňovat), ani zpracovat s jiným předmětem ochrany (kreativně modifikovat, upravovat a vytvářet z něj nová díla). Na dílech zpřístupňovaných pod licenčními podmínkami CC BY-NC-ND 4.0 International nemohou osoby odlišné od nositele práv vydělávat, neboť při sdílení předmětu ochrany nesmí plynout žádný finanční zisk.

  CC BY-NC-ND 4.0 International nijak neomezují zákonné licence, zejména ne tu citační. Citováním části z díla zpřístupněného pod těmito licenčními podmínkami nevzniká citujícímu povinnost zpřístupnit dílo, v němž byla citace použita, za stejných licenčních podmínek.

  CC BY-NC-ND 4.0 International se vztahují výlučně na licencované dílo. Je možné, že určité části obsahu jsou užity na základě zákonných licencí nebo licencí s třetími stranami. Tyto části pak nelze užít za podmínek CC BY‑NC-ND 4.0 International.

  CC BY-NC-ND 4.0 International nevylučují autorskoprávní ochranu, nároky z ní plynoucí či realizaci osobnostních a majetkových práv autora díla.

 • 2. Praktické důsledky

  Zpřístupnění díla pod veřejnými licenčními podmínkami CC BY-NC-ND 4.0 International má mj. tyto autorskoprávní důsledky:

  kdokoliv je oprávněn dílo:
  sdílet – tedy rozmnožovat, tisknout (např. pomocí P2P sítí, nahrávání na file-hostingové servery či zveřejnění na vlastních webových stránkách), nikoliv však za účelem získání přímého obchodního prospěchu nebo jiného peněžitého plnění
  takto oprávněný uživatel je povinen:
  uvádět původ, tj. uvádět autora, název, zdroj (tj. časopis), popř. ve formě, jakou autor zvolil, a odkaz na licenční podmínky CC BY-NC-ND 4.0 International pro lepší zapamatování informací, které je nutno uvést, lze použít akronym TASL
  T – title (název),
  A – author (autor, potažmo nositel práv či pořizovatel databáze),
  S – source (zdroj),
  L – license (licence) – odkaz na plné znění veřejných licenčních podmínek CC BY-NC-ND 4.0 International. – v tištěných publikacích je nutno uvádět i URL odkaz
  neužívat komerčně nezpracovávat dílo:
  je užíváno maximálně restriktivním způsobem
  nelze zpracovávat
  lze nahrát do e-learningu
  lze ukládat do oborových a institucionálních repozitářů a to ve formě tzv. „publisher’s edition“, tedy ve verzi po recenzích, včetně finálního formátování a korekcí nelze užít pro komerční účely