O časopisu

Přehled výzkumů (PV) je odborný archeologický recenzovaný Open Access časopis vydávaný od roku 1956 Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i. (www.arub.cz). Od roku 2011 vychází v tištěné podobě dvakrát ročně. Ve své recenzované části časopis publikuje původní vědecké studie tuzemských i zahraničních autorů. Tematický záběr časopisu zahrnuje širokou škálu otázek spojených se zkoumáním dějin lidstva od jeho nejstarších projevů v paleolitu až po současnost metodami archeologické vědy a s ní propojených společenskovědních a přírodovědných disciplín. Těžiště zájmu publikovaných studií leží v oblasti střední Evropy. Recenzovanou část časopisu doplňuje povinný souhrn zpráv o výzkumných akcích všech oprávněných archeologických organizací na území Moravy a Slezska. Aktuální dění v oboru je prezentováno v rubrice Varia.

Přehled výzkumů je registrován v European Reference Index for the Humanities (ERIH) a je uveden na Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR. Od února 2018 je zařazen na seznam časopisů v databázi Scopus, kde je indexován od ročníku 58. Jednotlivé studie jsou opatřeny identifikátorem DOI a časopis aplikuje systém Online first za účelem zveřejnění studií v on-line verzi již před vydáním kompletního čísla časopisu.

Zaměření časopisu

Časopis Přehled výzkumů má zájem o studie, které:

 • chronologicky spadají od období paleolitu až po současnost
 • představují původní vědecké výsledky či inovativní metody poznání
 • prezentují významné pokroky ve vědeckých metodách a přístupech v archeologii, včetně přesahu do příbuzných vědních disciplín
 • formují regionální, nadregionální i šíře vymezené diskuse se zaměřením na prostor střední Evropy
 • jsou východiskem pro další odborný výzkum.

Autorské benefity

 • Časopis je volně dostupný v režimu Full Open Access.
 • Časopis nevybírá od autorů žádné redakční poplatky (APC charges).
 • Rychlé redakční a recenzní řízení s možností publikování článků v režimu Online first.

Pro další informace sledujte Pokyny pro autoryProhlášení autorů. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat pv@arub.cz.


Publikační etika

Etické zásady – redakční rada si je vědoma potřeby integrity vědeckých publikací a dodržování etických kritérií při vědeckém výzkumu a publikování. Dbá na to, aby časopis publikoval autorizované původní vědecké práce, přijímá opatření zabraňující plagiátorství a očekává stejné jednání od autorů a recenzentů. Umožňuje svobodu vědeckého názoru a diskuse, dohlíží na dodržování antidiskriminačních pravidel týkajících se pohlaví, sexuální orientace, náboženství, politické orientace, etnického či zeměpisného původu. Redakce Přehledu výzkumů se proto plně ztotožňuje se zásadami publikační etiky deklarovanými a zveřejněnými na webových stránkách Committee of Publication Ethics: https://publicationethics.org/.

Při publikování příspěvků v časopise Přehled výzkumů jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat následující pravidla a povinnosti:

 • Povinnosti autorů:
  • Originalita a plagiátorství – autoři zasílají do redakce pouze zcela originální práce. Pokud byla použita jakákoli práce a/nebo slova jiných osob, musí být vše náležitě citováno, stejně jako publikace, které měly vliv na určování povahy uváděné práce. Plagiátorství ve všech svých formách představuje neetické publikační chování a je nepřijatelné. Autoři musí podepsat prohlášení, že všechna data v jejich článku jsou originální a pravá (viz Prohlášení autora – PDF).
  • Deklarace generativní umělé inteligence ve vědeckém psaní – autoři smí používat generativní umělou inteligenci (AI) a technologie podporované umělou inteligencí v procesu psaní pouze ke zlepšení čitelnosti a jazyka. Aplikace technologie by měla být prováděna s lidským dohledem a kontrolou a autoři by měli pečlivě zkontrolovat a upravit výsledek, protože umělá inteligence může generovat autoritativně znějící výstup, který může být nesprávný, neúplný nebo zaujatý. Umělá inteligence a technologie podporované umělou inteligencí by neměly být uvedeny jako autor nebo spoluautor. Autorství znamená zodpovědnost a úkoly, které lze připsat a vykonávat pouze lidem. Autoři musí odhalit použití generativní umělé inteligence a technologií podporovaných umělou inteligencí v procesu psaní přidáním prohlášení na konec svého rukopisu v základním souboru rukopisu před seznam referencí. Prohlášení by mělo být umístěno v nové části s názvem „Prohlášení o generativní umělé inteligenci a technologiích podporovaných umělou inteligencí v procesu psaní“.Prohlášení: Při přípravě této práce autor (autoři) použili [NÁZEV NÁSTROJE / SLUŽBY], aby [DŮVOD]. Po použití tohoto nástroje/služby autor (autoři) obsah podle potřeby zkontrolovali a upravili a přebírají plnou odpovědnost za jeho publikování.Toto prohlášení se nevztahuje na použití základních nástrojů pro kontrolu gramatiky, pravopisu, referencí atd. Pokud není co zveřejňovat, není třeba přidávat prohlášení.
  • Zveřejnění – měly by být zveřejněny všechny relevantní zdroje finanční podpory pro projekt umožňující vytvoření rukopisu.
  • Vícenásobná, nadbytečná nebo souběžná publikace – autoři by neměli zasílat stejný rukopis nebo články popisující v podstatě stejný výzkum do více než jednoho časopisu současně. Rukopisy, které byly publikovány jako materiál chráněný autorským právem jinde, nelze odeslat. Rukopisy, které časopis recenzuje, by navíc neměly být znovu zasílány do publikací chráněných autorským právem.
  • Autorství rukopisu – autorství by mělo být omezeno na ty, kteří významně přispěli ke koncepci, designu, provedení nebo interpretaci uvedené studie. Všichni, kdo významně přispěli, by měli být uvedeni jako spoluautoři. Pokud existují další osoby, které se podílely na určitých podstatných aspektech výzkumného projektu, měly by být uvedeny v sekci Poděkování. Odpovědný/korespondenční autor by měl zajistit plnou shodu všech spoluautorů při schvalování konečné verze příspěvku a jeho předložení k publikaci. V době odevzdání rukopisu musí být jasně uvedeni všichni spoluautoři. Žádosti o přidání spoluautorů po přijetí rukopisu budou vyžadovat souhlas editora.
  • Zásadní chyby v publikovaných dílech – pokud autor ve své vlastní publikované práci objeví podstatnou chybu nebo nepřesnost, je povinen to neprodleně oznámit redakci časopisu nebo vydavateli a spolupracovat s redakcí při stažení nebo opravě příspěvku.
  • Pokyny pro autory – autoři musí dodržovat pokyny pro autory a pravidla citování.

  • Recenzní proces – autoři jsou povinni se účastnit recenzního procesu, reagovat na připomínky recenzentů a na základě připomínek recenzentů provádět navrhované úpravy. Ve sporných případech se mohou autoři odvolat na redakci časopisu s uvedením svých námitek, aby obhájili svá tvrzení nebo stáhli příspěvek.

 • Povinnosti editorů:
  • Recenzní proces – všechny výzkumné články publikované v Přehledu výzkumů prošly přísným recenzním řízením, založeným na úvodním prověřování editorem a anonymizovaném hodnocení minimálně dvěma anonymními recenzenty pocházejícími z různých akademických prostředí. Editoři informují autory o procesu „double-blind peer review“ a prosazují jeho objektivní a spravedlivé vyhodnocení. Editoři zajišťují výběr vhodných recenzentů pro příspěvky a poskytují recenzentům pokyny ohledně všeho, co se od nich očekává. Redaktoři vyzývají recenzenty, aby se vyjádřili k originalitě příspěvků, aby si dávali pozor na duplicitní publikování a plagiátorství a aby zveřejnili jakékoli potenciální konflikty zájmů před tím, než budou souhlasit s recenzí daného článku.
  • Rozhodnutí o publikování – editoři Přehledu výzkumů jsou odpovědní za rozhodnutí, které z předložených rukopisů budou publikovány. Editoři se mohou řídit zásadami redakční rady časopisu a mohou být omezeni právními požadavky, které budou v té době platné, jako je pomluva, porušování autorských práv a plagiátorství.
  • Fair play – editoři hodnotí rukopisy výhradně na základě jejich akademického přínosu a relevance pro časopis Přehled výzkumů, bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské přesvědčení, etnický původ, občanství nebo politické smýšlení autorů.
  • Publikování a střet zájmů – nepublikované materiály zveřejněné v předloženém příspěvku nebudou redakcí ani členy redakční rady použity pro vlastní výzkumné účely bez výslovného písemného souhlasu autora. Informace nebo nápady získané prostřednictvím redakčního hodnocení musí být důvěrné a nesmí být použity pro osobní obohacení. Redakce se zavazuje zajistit, že reklama, dotisk nebo jiné komerční příjmy nebudou mít žádný dopad nebo vliv na redakční rozhodnutí. Redakce by měla od všech přispěvatelů požadovat, aby zveřejnili jakékoli konkurenční zájmy a zveřejnili případné opravy, pokud se objeví konkurenční zájmy po publikování daného čísla časopisu.
  • Důvěrnost – redakce a redakční rada nesmí sdělit žádné informace o zaslaném rukopisu nikomu jinému než odpovídajícímu autorovi, recenzentům, potenciálním recenzentům, dalším redakčním poradcům a vydavateli. Editoři zajišťují ochranu identity autorů i recenzentů a zachovávají důvěrnost materiálů zaslaných do časopisu během redakčního a recenzního řízení.
  • Řešení případných pochybení – editoři jsou si vědomi své povinnosti jednat, pokud mají podezření na pochybení nebo je-li jim podáno obvinění z pochybení, a to jak v případě publikovaných, tak nepublikovaných příspěvků. Editoři by měli vyvinout veškeré přiměřené úsilí, aby zajistili, že bude provedeno řádné vyšetřování údajného pochybení, přičemž se případně budou řídit pokyny COPE o stažení publikovaného článku.
 • Povinnosti recenzentů:
  • Ochrana zneužití – recenzent nesmí zneužít informace uvedené v recenzovaném článku k osobnímu nebo jinému prospěchu (viz Formulář recenze (.doc)).
  • Důvěrnost – s veškerými rukopisy přijatými ke kontrole musí být zacházeno jako s důvěrnými dokumenty. Nesmí být ukazovány ani diskutovány s ostatními, pokud to není povoleno editorem.
  • Objektivita – recenzní posudky musejí být prováděny objektivně. Osobní kritika autora (autorů) je nevhodná. Recenzenti by měli jasně vyjádřit své názory s podpůrnými argumenty.
  • Vyhýbání se střetu zájmů – recenzent může žádost o posouzení příspěvku zamítnout z důvodu konkurenčních profesních zájmů:
   – profesionální, finanční nebo osobní prospěch z přijetí/odmítnutí recenzovaného příspěvku;
   – spolupráce na daném projektu za posledních pět let;
   – zásadní rozdíl v názorech na hlavní téma recenzovaného příspěvku;
   – úzký profesionální nebo osobní vztah k autorovi nebo členovi autorského týmu.
  • Uvedení zdrojů – recenzenti by měli identifikovat případy, kdy relevantní publikovaná práce uvedená v článku nebyla citována v seznamu použité literatury. Měli by poukázat na to, zda jsou pozorování nebo argumenty odvozené z jiných publikací doprovázeny příslušným zdrojem. Recenzenti by měli redaktora upozornit na jakoukoli podstatnou podobnost nebo překrývání mezi recenzovaným rukopisem a jakýmkoli jiným publikovaným článkem, o kterém osobně vědí.
 • Povinosti redakční rady:
  • Redakční rada se neustále snaží zlepšovat profesionální a formální kvalitu časopisu, podporuje svobodu projevu a v souladu s obecně přijímanou etikou je vždy ochotna po předchozí dohodě zveřejnit opravy, odvolání a omluvy.
  • Redakční rada vydává pokyny týkající se celé redakční práce (pokyny pro autory, pokyny pro proces vzájemného hodnocení a recenzenty atd.).
  • Redakční rada zaručuje dodržování výše uvedených pravidel.

Licenční podmínky

 • 1. Prohlášení autora

  Zasláním příspěvku (dále jen „Dílo“) časopisu Přehled výzkumů (http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz; dále jen „PV“) pro posouzení k publikaci autor poskytuje Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. (dále jen „ARÚB“) licenci k Dílu za dále stanovených podmínek:

  1.1 Autor prohlašuje, že Dílo je prosté autorskoprávních nebo jiných právních vad, nebylo doposud nikde publikováno, ani souběžně jinde k publikaci nabídnuto.

  1.2 Autor prohlašuje, že je skutečným autorem, popř. spoluautorem Díla a jeho volnost poskytovat licenci není nikterak omezena ani vyloučena, tj. autor je oprávněn s Dílem nakládat, neboť zejména:

  Dílo nepodléhá režimu zaměstnaneckého díla, kde zaměstnanec není oprávněn vykonávat práva k Dílu,
  užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno podmínkami poskytnuté grantové či jiné finanční podpory (např. GAČR, TAČR), užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno právy třetích osob (např. autorská práva, právo na ochranu osobních údajů), Dílo není dílem spoluautorským, kde by ostatní spoluautoři nesouhlasili s poskytnutím licence.

  1.3 V případě spoluautorského Díla autor prohlašuje, že ostatní spoluautory informoval o těchto licenčních podmínkách a že je jejich jménem oprávněn udělit licenci za těchto licenčních podmínek.

  1.4 Autor souhlasí s tím, že v případě přijetí Díla k publikaci bude jeho jménem k Dílu podáván návrh na uzavření licenční smlouvy směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně známé licenční podmínky Creative Commons BY-NC-ND 4.0 International (dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/); k dílům či prvkům (např. obrazová či fotografická dokumentace), které autor v Díle užil na základě smluvní licence s třetí stranou, tento návrh na uzavření licenční smlouvy podáván nebude.

  1.5 Pro případ, že se kterékoli z prohlášení autora ukáže být nepravdivé, je si autor vědom toho, že odpovídá za vzniklou újmu, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména PV nebo ARÚB.

   

 • 2. Poskytnutí licence

  2.1 Autor poskytuje ARÚB nevýlučnou a nevýhradní licenci ke všem známým způsobům užití Díla (zejména k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti), samostatně, v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky bez ohledu na podobu či způsob vyjádření (včetně elektronické formy).

  2.2 Licence se uděluje jako územně a množstevně neomezená.

  2.3 Licence se uděluje bezúplatně.

  2.4 Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv k Dílu.

  2.5 ARÚB může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě či osobám, a to zcela nebo zčásti na základě podlicenční smlouvy, a to úplatně či bezúplatně.

  2.6 Poskytnutím licence autor souhlasí se zařazením Díla do vědeckých a bibliografických databází (např. EBSCO, CEEOL), jakož i informačních systémů pro poskytování informačních služeb, v nichž je PV aktuálně veden, jakož i těch, do nichž bude v budoucnu zařazen.

  2.7 ARÚB není povinnen poskytnutou licenci využít.

 • 3. Další užití Díla

  3.1 Vzhledem k poskytnuté nevýlučné a nevýhradní licenci k Dílu je autor oprávněn Dílo dále užít. Pro účely takového dalšího užití se však autor zavazuje uvádět PV jako zdroj publikace Díla.

  3.2 Dalším užitím Díla nesmí být negativně dotčeno dobré jméno PV nebo ARÚB.

 • 4. Ostatní

  4.1 Právní vztahy vzniklé na základě licence se řídí právním řádem České republiky; jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s licencí budou rozhodovat soudy České republiky.

  4.2 V případě odmítnutí Díla k publikaci v PV bude poskytnutá licence okamžikem takového odmítnutí omezena jen na nezbytný rozsah pro užití Díla v rámci souvisejících redakčních činností (např. recenzní řízení a archivace).

Copyright na všechny uveřejněné příspěvky zůstává autorům těchto příspěvků.

Prohlášení o otevřeném přístupu

Časopis se hlásí k politice Open Access a zveřejňuje příspěvky za podmínek stanovených v licenčních podmínkách Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 International (plný text dostupný na: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode (dále jen „CC BY-NC-ND 4.0 International“).

 • 1. Informace o CC BY-NC-ND 4.0 International

  CC BY-NC-ND 4.0 International jsou veřejně dostupné licenční podmínky, které stanovují podmínky, za kterých lze dílo užít. Tyto podmínky je nutno respektovat – v případě jejich nedodržení se jedná o zásah do autorského práva. CC BY-NC-ND 4.0 International tak uživateli stanovují určitá oprávnění a stanovují určité povinnosti.

  CC BY-NC-ND 4.0 International opravňují uživatele dílo „sdílet“, tzn. rozmnožovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti online. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník).

  CC BY-NC-ND 4.0 International stanovují povinnosti uživatele uvádět původ díla (tj. název, autora, zdroj a odkaz na licenci) a neužívat dílo či jeho část komerčně ani dílo nebo jeho část zpracovávat. Dílo nebo jeho část proto nelze modifikovat (pozměňovat či doplňovat), ani zpracovat s jiným předmětem ochrany (kreativně modifikovat, upravovat a vytvářet z něj nová díla). Na dílech zpřístupňovaných pod licenčními podmínkami CC BY-NC-ND 4.0 International nemohou osoby odlišné od nositele práv vydělávat, neboť při sdílení předmětu ochrany nesmí plynout žádný finanční zisk.

  CC BY-NC-ND 4.0 International nijak neomezují zákonné licence, zejména ne tu citační. Citováním části z díla zpřístupněného pod těmito licenčními podmínkami nevzniká citujícímu povinnost zpřístupnit dílo, v němž byla citace použita, za stejných licenčních podmínek.

  CC BY-NC-ND 4.0 International se vztahují výlučně na licencované dílo. Je možné, že určité části obsahu jsou užity na základě zákonných licencí nebo licencí s třetími stranami. Tyto části pak nelze užít za podmínek CC BY‑NC-ND 4.0 International.

  CC BY-NC-ND 4.0 International nevylučují autorskoprávní ochranu, nároky z ní plynoucí či realizaci osobnostních a majetkových práv autora díla.

 • 2. Praktické důsledky

  Zpřístupnění díla pod veřejnými licenčními podmínkami CC BY-NC-ND 4.0 International má mj. tyto autorskoprávní důsledky:

  kdokoliv je oprávněn dílo:
  sdílet – tedy rozmnožovat, tisknout (např. pomocí P2P sítí, nahrávání na file-hostingové servery či zveřejnění na vlastních webových stránkách), nikoliv však za účelem získání přímého obchodního prospěchu nebo jiného peněžitého plnění
  takto oprávněný uživatel je povinen:
  uvádět původ, tj. uvádět autora, název, zdroj (tj. časopis), popř. ve formě, jakou autor zvolil, a odkaz na licenční podmínky CC BY-NC-ND 4.0 International pro lepší zapamatování informací, které je nutno uvést, lze použít akronym TASL
  T – title (název),
  A – author (autor, potažmo nositel práv či pořizovatel databáze),
  S – source (zdroj),
  L – license (licence) – odkaz na plné znění veřejných licenčních podmínek CC BY-NC-ND 4.0 International. – v tištěných publikacích je nutno uvádět i URL odkaz
  neužívat komerčně nezpracovávat dílo:
  je užíváno maximálně restriktivním způsobem
  nelze zpracovávat
  lze nahrát do e-learningu
  lze ukládat do oborových a institucionálních repozitářů a to ve formě tzv. „publisher’s edition“, tedy ve verzi po recenzích, včetně finálního formátování a korekcí nelze užít pro komerční účely