Redakce časopisu

Odpovědný redaktor 1. čísla:
Ing. Petr Škrdla, Ph.D., DSc.            
e-mail: skrdla@arub.cz 

Odpovědný redaktor 2. čísla:
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
e-mail: prochazka@arub.cz 

Výkonná redaktorka:
Mgr. Martina Kudlíková            
e-mail: kudlikova@arub.cz


Redakční rada:

 • Mgr. Jaroslav Bartík, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
 • PhDr. Pavel Burgert, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)
 • k.M., Univ.-Prof. Dr. Falko Daim (Institut für Mittelalterforschung der ÖAW, Wien)
 • prof. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D. (Katedra archeologie FF UHK)
 • PhDr. Gabriel Fusek, CSc. (Archeologický ústav SAV, Nitra)
 • PD Dr. Orsolya Heinrich-Tamáska (Leibniz-Institut GWZO)
 • Mgr. Miloš Hlava, Ph.D. (Katedra historie FF UPOL)
 • doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU, Brno)
 • Dr hab. Michał Kara, Prof. (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)
 • Mgr. Zdenka Kosarová (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
 • Mgr. Šárka Krupičková, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
 • Mgr. Adrián Nemergut, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra)
 • Mgr. David Parma, Ph.D. (Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.)
 • Mgr. Marek Peška, Ph.D. (Archaia Brno z.ú.)
 • Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Brno)
 • Apl. Prof. Dr. Dieter Quast (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz)
 • prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
 • prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., emeritní pracovník)
 • Dr. hab. PhDr. Lubomír Šebela, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
 • PhDr. Ivo Štefan, Ph.D. (Ústav pro archeologii FF UK Praha)
 • doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., emeritní pracovník)
 • Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
 • Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D. (Moravské zemské muzeum, Brno)

Technická redakce:

 • Bc. Hedvika Břínková
 • Ing. Zdeňka Pavková