Redakce časopisu

Odpovědní redaktoři:
Ing. Petr Škrdla, Ph.D., DSc.
(Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Česká republika)            
e-mail: skrdla@arub.cz 

Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.
(Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Česká republika)     
e-mail: ungerman@arub.cz 

Výkonná redaktorka:
Mgr. Martina Kudlíková
(Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Česká republika)                 
e-mail: kudlikova@arub.cz


Redakční rada (ustanovená k 1. září 2023):

 • Mgr. Jaroslav Bartík, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Česká republika)
 • PhDr. Pavel Burgert, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Česká republika)
 • prof. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D. (Katedra klasickej archeológie FF TRUNI, Trnava; Archeologický ústav SAV, v. v. i., Nitra, Slovensko)
 • PhDr. Gabriel Fusek, CSc. (Archeologický ústav SAV, v. v. i., Nitra, Slovensko)
 • PD Dr. Orsolya Heinrich-Tamáska (Leibniz-Institut GWZO, Německo)
 • Mgr. Katarína Hladíková, Ph.D. (Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, Bratislava, Slovensko)
 • Prom. Hist. Bibiána Hromadová, CSc. (Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS, Francie)
 • doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU, Brno, Česká republika)
 • Mgr. Adrián Nemergut, Ph.D. (Archeologický ústav SAV, v. v. i., Nitra, Slovensko)
 • Mgr. David Parma, Ph.D. (Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i., Česká republika)
 • Doc. Rudolf Procházka, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Česká republika)
 • Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Brno, Česká republika)
 • PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D. (Katedra historie FF UPOL; Národní památkový ústav, ÚOP v Olomouci, Česká republika)
 • PhDr. Ivo Štefan, Ph.D. (Ústav pro archeologii FF UK, Praha, Česká republika)
 • Mgr. Marek Vlach, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Česká republika)