Obecné informace

Přehled vkumů je odborný recenzovaný časopis vydávaný od roku 1956. V první, recenzované části jsou představovány originální archeologické studie nadregionálního významu s těžištěm zájmu ve středoevropské oblasti, ve druhé části potom unikátní souhrn zpráv o výzkumných akcích všech oprávněných archeologických organizací z území Moravy a Slezska. Třetí, závěrečnou část časopisu tvoří od roku 2020 nerecenzovaná rubrika Varia.


Odevzdávání příspěvků a uzávěrka

Odevzdáním příspěvku autor uděluje souhlas s jeho zveřejněním v tištěné i elektronické on-line verzi časopisu. Autoři jsou povinní odevzdat spolu s rukopisem i Čestné prohlášení autorů (ke stažení zde).
Příspěvky přijímáme primárně v elektronické podobě na naší e-mailové adrese: pv@arub.cz. Větší obrazové přílohy lze zaslat pomocí služby www.uschovna.cz apod. (pokud ji použijete, směřujte zásilku na náš e-mail).
Uzávěrka se vztahuje vždy k danému kalendářnímu roku, ve kterém má časopis vyjít.

UZÁVĚRKY

Číslo 1
STUDIE – 31. 1.
ZPRÁVA – 15. 2.
VARIA – dle domluvy s redakcí

Číslo 2
STUDIE – 30. 6.
ZPRÁVA – 15. 2.
VARIA – dle domluvy s redakcí


Redakční recenzní řízení

Každý redakci odevzdaný příspěvek prochází v první fázi redakčním řízením, tj. posouzením nejméně dvou členů redakční rady, a to v závislosti na zaměření rukopisu, kteří v případě adekvátnosti tématu i zpracování doporučí rukopis do recenzního řízení. Všechny rukopisu mají k možným připomínkám všichni členové redakční rady.

Minimálně dva nezávislí recenzenti posuzují článek zaslaný ve Wordu nebo náhledovém PDF, včetně všech obrazových příloh, a to z hlediska původnosti příspěvku, odborné úrovně a argumentace, stejně jako po stránce jazykové. Recenzenti se zaměřují také na výstižnost abstraktu a klíčových slov, bibliografie, kvalitu a relevantnost obrazové dokumentace a další. Recenzent odevzdává recenzní formulář – ve formuláři, případně formou komentářů přímo v zaslaném rukopisu, jsou podrobně uvedeny všechny konkrétní výhrady či doporučení.

Na základě připomínek recenzentů i redaktorů je autor příspěvku požádán o úpravu rukopisu. Spolu s upraveným příspěvkem odevzdává autor také „odpověď recenzentovi“, kde je stručně uvedena reakce na jednotlivé body všech posuzovatelů (včetně redakce): upraveno / upraveno, ale… / neupraveno, protože…

Redakce posoudí upravený příspěvek, v případě sporných bodů může požádat o spolupráci opět recenzenty a členy redakční rady. Přijatý rukopis redakce zasílá na jazykovou korekturu a proofreading rodilému mluvčímu. Pokud recenzenti nedoporučí rukopis k publikování v Přehledu výzkumů, je vyřazen z dalšího posuzování.


Struktura a technická specifikace textu

 • preferované jazyky publikování článků v PV jsou čeština a angličtina. Po předchozí domluvě s redakcí mohou být akceptovány další jazyky
 • formát .DOC
 • maximální rozsah textu u recenzovaných článků je 170.000 znaků včetně mezer (včetně poznámek a soupisu literatury)
 • název – v jazyce rukopisu a v angličtině
 • abstrakt v rozsahu 1400–1800 znaků vč. mezer v angličtině
 • klíčová slova v angličtině
 • vlastní text – úvod, kapitoly a podkapitoly (max. 3 úrovně), závěr
 • případná dedikace
 • soupis literatury a dalších zdrojů – viz citační pravidla níže
 • resumé – adekvátní dle rozsahu studie, možné upřesnit s redakcí. Pokud je jazykem článku angličtina, resumé je dodáno česky. Pokud je studie v jiném jazyce než v angličtině, je resumé vždy anglicky
 • kontakt na všechny autory, včetně ORCID
 • popisky obrázků, tabulek a grafů v jazyce článku a v angličtině. Pokud je jazykem článku angličtina, tak v češtině. Na konci popisku uveďte autora či jiný zdroj
 • na veškerou obrazovou přílohu je třeba odkazovat v textu (obr. 1, tab. 2, graf 3)
 • obrázky, tabulky i grafy dodávejte zvlášť dle specifikace níže – nic nevkládejte přímo do textu

Zpráva o výzkumu

Prosíme o výhradní odesílání zpráv o výzkumu prostřednictvím online formuláře, který obsahuje další pokyny:

Formulář k odevzdání zpráv


Varia

Do sekce Varia může být zaslán příspěvek se zprávami o oborových konferencích, projektech a recenze. Medailonky k jubileím a nekrology publikujeme pouze současným a bývalým zaměstnancům ARÚB, případně osobnostem s ústavem úzce spolupracujícím. Další příspěvky je možné konzultovat s redakcí. Texty Varií publikujeme v češtině s krátkým anglickým resumé. Příspěvek může zahrnovat citovanou literaturu a jiné zdroje a adekvátní obrazovou přílohu (viz specifikace níže). Rozsah příspěvku je 5.000–20.000 znaků včetně mezer.


Obrazová příloha

 • velikost zrcadla 180 x 248 mm (2 sloupce), 86,5 x 255 mm (1 sloupec)
 • obrazové přílohy číslujte průběžně ve stejném pořadí, v jakém na ně odkazujete v textu – obr. 1, obr. 2, tab. 1, tab. 2, graf 1, graf 2 atd.
 • veškeré přílohy dodávejte zvlášť ve zdrojových formátech (viz níže), nevkládejte je do textu
 • při chystání digitalizovaných obrazových příloh je třeba brát ohled na výslednou velikost obrázku, a to případně včetně přiměřené velikosti vloženého písma (min. 6 bodů); upřednostňujeme font Arial
 • dbejte na to, aby čáry map a kreseb byly po převedení do požadovaného rozlišení dostatečně silné.
 • jednotné měřítko a růžice ke stažení zde.
 1. Fotky – formát JPEG (bez komprese), TIF v rozlišení nejméně 450 dpi při výsledném formátu. Celkově dbát na kvalitu fotky bez rozmazání apod. Při vpisování informací přímo do fotografie zašlete také samostatně zdrojovou fotografii bez textů ři jiných značek, případně pošlete vše v editovatelných vrstvách. Fotky předmětů upřednostňujeme s vybraným (bílým nebo průhledným) pozadím. Možnost barevného tisku.
 2. Kresby ­– naskenované ve formátu JPEG (bez komprese), TIF v rozlišení nejméně 600 dpi pro výsledný formát. Dodávat včetně měřítka. Dbejte na způsob a nastavení skenování předlohy v režimu stupně šedé (doporučeno pro lepší možnosti následných úprav). Tisk ve stupních šedé.
 3. Vektory a jiná grafika – řezy, plány, rekonstrukce, mapy – přednostně zasílat ve formátech se zachováním jednotlivých vrstev pro případnou editaci (TIF, PSD, EPS, CDR, PDF). Podklady vytvořené v GISu či CADu exportovat do formátů JPEG, PDF, TIF, PNG. U vektorové grafiky zvážit tloušťku čar, ve výsledném formátu nesmí být menší než 0,2 b. Dodávat včetně měřítka, případně růžice. Možnost barevného tisku.
 4. Grafy – přednostně dodávejte ve zdrojovém formátu (Excel); v případě jiného formátu s možností editace. Dbejte na dostatečnou čitelnost všech uvedených hodnot. Možnost barevného tisku.
 5. Tabulky – přednostně dodávejte ve zdrojovém formátu (Excel). Tisk ve stupních šedé.

Redakce si vyhrazuje právo editace dodaných obrazových příloh podle potřeb typografické úpravy časopisu.


Citační pravidla