Pro recenzenty

Každý redakci odevzdaný příspěvek prochází v první fázi redakčním řízením, tj. posouzením nejméně dvou členů redakční rady, a to v závislosti na zaměření rukopisu, kteří v případě adekvátnosti tématu i zpracování doporučí rukopis do recenzního řízení. Všechny rukopisu mají k možným připomínkám všichni členové redakční rady.

Minimálně dva nezávislí recenzenti posuzují článek zaslaný ve Wordu nebo náhledovém PDF, včetně všech obrazových příloh, a to z hlediska původnosti příspěvku, odborné úrovně a argumentace, stejně jako po stránce jazykové. Recenzenti se zaměřují také na výstižnost abstraktu a klíčových slov, bibliografie, kvalitu a relevantnost obrazové dokumentace a další. Recenzent odevzdává recenzní formulář (ke stažení níže) – ve formuláři, případně formou komentářů přímo v zaslaném rukopisu, jsou podrobně uvedeny všechny konkrétní výhrady či doporučení.

Na základě připomínek recenzentů i redaktorů je autor příspěvku požádán o úpravu rukopisu. Spolu s upraveným příspěvkem odevzdává autor také „odpověď recenzentovi“, kde je stručně uvedena reakce na jednotlivé body všech posuzovatelů (včetně redakce): upraveno / upraveno, ale… / neupraveno, protože…

Redakce posoudí upravený příspěvek, v případě sporných bodů může požádat o spolupráci opět recenzenty a členy redakční rady. Přijatý rukopis redakce zasílá na jazykovou korekturu a proofreading rodilému mluvčímu. Pokud recenzenti nedoporučí rukopis k publikování v Přehledu výzkumů, je vyřazen z dalšího posuzování.