Informace o povaze území a povinnostech stavebníka

Územím s archeologickými nálezy se rozumí území, na němž již byly movité a nemovité archeologické nálezy registrovány, na němž je lze odůvodněně očekávat, nebo jejich výskyt nelze vyloučit. Za území bez archeologických nálezů lze označit pouze vytěžené území, typicky lomy či doly. Prakticky je téměř celá ČR územím s archeologickými nálezy, proto doporučujeme preventivně činnost oznámit vždy.

Pokud nevíte jak správně postupovat, přečtěte si Informace pro stavebníky (PDF ke stažení zde) , nebo nás kontaktujte.

V případě potřeby Vám vypracujeme vyjádření pro správní řízení, zásadně by Vám ale mělo stačit pouze potvrzení o splnění oznamovací povinnosti.

V případě staveb velkého rozsahu, nebo staveb v historických jádrech měst či jejich blízkém okolí lze Archeologický ústav  požádat o analýzu archeologického potenciálu, popřípadě provést zjišťovací výzkum. Získané informace Vám umožní přesnější odhad času a finančních nákladů na provedení vlastního archeologického výzkumu.

  • Za stavby velkého rozsahu považujeme kupř. stavby dopravní infrastruktury či stavby zasahující do krajinného rázu (cyklostezky, rybníky a vodní nádrže).
  • Za stavby menšího rozsahu považujeme kupř. rodinné domy, garáže, menší bytové domy, výrobní a skladovací haly) či sítě a menší liniové stavby (kanalizace, vodovody, elektrické přípojky apod.).

Žádosti o informace nebo o analýzu archeologického potenciálu můžete zasílat na podatelna@arub.cz.

Informace o archeologických organizacích, které působí na Vašem území, naleznete v Mapě archeologických organizací

Informace o předešlých výzkumech a nálezech na Vašem území naleznete v Přehledu výzkumů

Obvyklé náklady na záchranný archeologický výzkum


Kontakty:
Úřední hodiny: po–pá 08:00–11:30, 12:30–16:00
Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

Zlínský a Jihomoravský kraj:
Mgr. Jana Hanušová
tel.: +420 515 911 133
e-mail: hanusova@arub.cz 

Olomoucký kraj a Kraj Vysočina:
Mgr. et Mgr. Róbert Antal, Ph.D.
tel.: +420 515 911 121
e-mail: antal@arub.cz

Moravskoslezský kraj:
Helena Kavanová
tel.: +420 553 821 601
e-mail: opava@arub.cz 

Kontakty pro Čechy:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. – odkaz
tel.: +420 257 014 310
e-mail: oznameni@arup.cas.cz


Kam dál?