Oznámení o stavebním či jiném záměru

Pro splnění oznamovací povinnost podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči můžete využít následující možnosti:

FORMULÁŘ: Oznámení o zahájení stavební činnosti pro Moravu a Slezsko (DOC ke stažední zde)

Slouží pro splnění zákonné povinnosti. Není podkladem pro správní řízení (územní, stavební a pod.).


Žádost o vyjádření ke stavební činnosti

K odeslání žádosti o vyjádření ke stavební činnosti můžete využít následující možnosti: 

FORMULÁŘ: Žádost o vyjádření ke stavební činnosti pro Moravu a Slezsko (DOC ke stažení zde)

Vyjádření ke stavební činnosti plní primárně informační účely, dle potřeby jej lze použít ve správním řízení (územním, stavebním a pod.).


Kontakty pro Moravu a Slezsko (neslouží k zasílání oznámení a žádostí)

Úřední hodiny: Po-Pá 08:00 – 11:30, 12:30 – 16:00

Referát památkové péče:
tel.: +420 770 136 142 

Zlínský a Jihomoravský kraj:
Bc. Jana Hanušová
tel: +420 515 911 133
email: hanusova@arub.cz 

Olomoucký kraj a Vysočina:
Mgr. et Mgr. Róbert Antal
tel: +420 515 911 121
email: antal@arub.cz

Moravskoslezský kraj:
Helena Kavanová
tel: +420 553 821 603
email: opava@arub.cz 

Kontakty pro Čechy:
(kraj Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký, Praha)

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. – odkaz
tel: +420 257 014 310
email: oznameni@arup.cas.cz


Základní informace

Stavebník, respektive projektant by si měl během přípravy stavby, při níž dojde k zásahům pod povrch terénu, ověřit, zda není stavba plánována na území s archeologickými nálezy (lze použít připravený formulář – odkaz na žádost). Pojem “území s archeologickými nálezy” se vymezuje negativně. Tedy pouze tam, kde spolehlivě víme, že žádné nálezy nejsou a být nemohou, hovoříme o území bez archeologických nálezů. Z uvedeného vyplývá, že územím s archeologickými nálezy je prakticky celá Česká republika, a proto by měl být u téměř každého zásahu pod úroveň terénu přítomen archeolog.

Stavebník dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu (k oznámení lze použít připravený online formulář) a umožnit jemu, nebo jiné oprávněné organizaci provést archeologický výzkum. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

V případě staveb v historických jádrech měst, jejich blízkém okolí, nebo rozsáhlých staveb v blízkosti známých lokalit je vhodné nechat vypracovat odbornou rešerši, popřípadě provést zjišťovací výzkum. Získané informace umožní přesnější odhad času a finančních nákladů na provedení vlastního archeologického výzkumu.


Často kladené dotazy

 • Jak mám oznámit stavbu Archeologickému ústavu?

  Nejrychlejší variantou je použít online formuláře po jehož schválení pracovníky Referátu památkové péče přijde potvrzení o přijetí oznámení přímo na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete použít online formulář, lze také použít připravený klasický formulář a poslat jej na e-mail podatelna@arub.cz (s uvedením názvu stavby do předmětu mailu).

 • Jak poznám, že stavím na území s archeologickými nálezy?

  Pokud nestavíte v opuštěném lomu nebo povrchovém dole, s největší pravděpodobností stavíte na území s archeologickými nálezy. Obraťte se na nejbližší oprávněnou organizaci, nebo Archeologický ústav AV ČR, kde budou mít přesnější informace.

 • Kde seženu doklad o provedení archeologického výzkumu potřebný ke kolaudaci stavby?

  Doklad o provedení výzkumu vydává formou expertního listu či nálezové zprávy organizace, která výzkum provedla. Pokud výzkum proveden nebyl, slouží jako doklad ke kolaudaci doklad o zaplacení pokuty uložené ve správním řízení o uložení pokuty za porušení oznamovací povinnosti podle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., případně vyjádření krajského úřadu k tomuto porušení.

  Další informace viz Referát památkové péče

Kam dál?