Elity protohistorických komunit a archeologické prameny jejich poznání

Přednáškové odpoledne na téma „Elity protohistorických komunit a archeologické prameny jejich poznání“.

Společenská hierarchie protohistorických komunit je dlouhodobě předmětem zájmu archeologie a příbuzných oborů. Pro jednotlivé časové úseky a regiony ve středním Podunají bádání disponuje velmi různorodou, neustále se obohacující, nicméně často obtížně dekódovatelnou pramennou základnou. Přednáškové odpoledne přináší aktuální přehled o stavu poznání společenské hierarchie různých etnických či kulturních okruhů od počátku doby římské až po závěr stěhování národů, s důrazem zejména na její nejvyšší stupně, tzv. elity. Jednotlivé přednášky představí aktuální výzkumy či zcela nové výsledky jejich zpracování. Posluchačům nabídnou pestrou škálu archeologických výpovědí o proměnách střední Evropy během prvních sedmi staletí naší éry, a také poukáží na různé, často velmi výrazné a někdy též značně omezené možnosti archeologie při její snaze o rekonstrukci proměnlivé podoby etnické a kulturní mapy našeho regionu.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. pořádá v rámci programu Strategie AV21 – Anatomie evropské společnosti (výzkumné téma Evropa, kořeny integrace, utváření lokálních, národních a evropských identit) pro studenty, odbornou i poučenou laickou veřejnost přednáškové odpoledne na téma Elity protohistorických komunit a archeologické prameny jejich poznání.

2. prosince 2023 od 12.00 hod. v Návštěvnickém centru Mušov – Brána do Římské říše.

Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné se registrovat nejpozději do 25. listopadu 2023 na adrese szabova@arub.cz. Účast je zdarma.
Z jednotlivých přednášek bude pořízen a veřejnosti zpřístupněn audiovizuální záznam. 

Archeologie Langobardů na jižní Moravě, představující tematickou součást programu, byla v roce 2023 významně podpořena společností MND, a.s. poskytnutím grantového projektu „Podpora badatelského terénního archeologického výzkumu pohřebiště Langobardů Mušov-Roviny“.

Přednáškové odpoledne se uskuteční v rámci projektu Tváří v tvář starověkým Germánům střední Evropy programu Strategie AV21 – Anatomie evropské společnosti.