Právě vyšla anglická verze knihy Brána do Římské říše. Vstupte!

Populárně-naučná, bohatě ilustrovaná kniha zve čtenáře a čtenářky k pomyslnému vstupu do světa starověké Římské říše. Na počátku této imaginární výpravy stojí archeologické stopy působení římských legií na našem území a výsledky jejich výzkumů prováděných generacemi badatelů z brněnského Archeologického ústavu. V centru zájmu stojí především mimořádná lokalita Hradisko u Mušova, nejautentičtější římské naleziště na našem území, a její unikátně repre­zentativní soubor archeologických nálezů. Atraktivní fotografie a doprovodné texty čtenáře obeznámí s dobou působení římských legií na jihu Moravy, představí jejich výstroj, výzbroj i předměty každodenní potřeby. Publikace plasticky vykresluje jeden trváním krátký, ale svým historickým významem mimořádný úsek minulosti našeho území. Kniha doplňuje a rozvíjí již existující příslušné popularizační platformy Akademie věd, zejména Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše, a lze ji považovat za vhodného průvodce tamní expozicí.

Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno

Brno 2023, 127 s.
ISBN 978-80-7524-064-4
DOI: 10.47382/arub2023-02

New book GATEWAY TO THE ROMAN EMPIRE. ENTER! has just been released

This popular scientific and richly illustrated book invites readers to take an imaginary journey into the world of the ancient Roman Empire. At the beginning of this journey are the archaeological traces of the Roman legions on the territory of the present-day Czech Republic and results by generations of researchers from the Institute of Archaeology of the Czech Academy of Science in Brno. The centre of interest is the extraordinary location of Hradisko near Mušov, the most authentic Roman site in our territory, and its uniquely representative set of archaeological findings. Attractive photographs and accompanying texts familiarize the reader with the activity of the Roman legions in the south of Moravia, presenting their equipment, weapons, and everyday items. The publication vividly depicts an era from the territory of the Czech Republic that although short was extraordinarily historically significant. The book complements and develops the already existing relevant popularization platforms of the Czech Academy of Sciences, especially the Visitor Center Mušov – Gate to the Roman Empire, and can be considered a practical guide to the exhibition there.

Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno
Brno 2023, 127 p.
ISBN 978-80-7524-064-4
DOI: 10.47382/arub2023-02