PV 62/2

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Evidenční číslo MK ČR: E 18648
Kompletní číslo
Obálka / Tiráž / Obsah / Editorial

Studie

Michal Hlavica, Patrick Bárta
The evolution of early medieval Moravian axe-shaped currency bars through the perspective of an archaeological experiment
Vývoj raně středověkých moravských sekerovitých platidel perspektivou archeologického experimentu
https://doi.org/10.47382/pv0622-01
Stáhnout

Jakub Benech
Včasnostredoveké sídlisko v Brne-Medlánkach
Early medieval settlement in Brno-Medlánky
https://doi.org/10.47382/pv0622-04
Stáhnout

Lukáš Hlubek
Výsledky záchranného archeologického výzkumuna předhradí hradu Tepence v letech 1971–1975
The results of the rescue excavation in the outer bailey of Tepenec Castle in 1971–1975
https://doi.org/10.47382/pv0622-03
Stáhnout

Aleš Hoch, Pavel Šlézar
Středověká kožedělná produkce z Litovle
Medieval leather production from Litovel
https://doi.org/10.47382/pv0622-05
Stáhnout

Lenka Lisá, Petr Holub, Marek Peška, Antonín Zůbek
Poznámky k problematice interiéru nezděných staveb Středověkého Brna (konfrontace archeologických poznatků a mikromorfologické analýzy podlahových úrovní vybraných staveb)
Notes on the issues of the interior of non-masonry buildings in medieval Brno (confrontation of archaeological findings anda micromorphological study of floor levels of selected buildings)
https://doi.org/10.47382/pv0622-06
Stáhnout

Miloš Hlava
Jindřich Wankel a vídeňská c. k. Centrální komise pro výzkum a zachování uměleckých a historických památek
Jindřich Wankel and the Viennese k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale
https://doi.org/10.47382/pv0622-02
Stáhnout


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2020

Středověk a novověk
Stáhnout


Varia

Stáhnout