PV 61/2

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Evidenční číslo MK ČR: E 18648
Kompletní číslo
Obálka / Tiráž / Obsah / Editorial
Objednat časopis

Studie

Petra Goláňová, Balázs Komoróczy, Matěj Kmošek, Eva Kolníková, Marek Vlach, Michaela Zelíková
New metal and glass finds from the Late Iron Age in South Moravia (CZ). The contribution of citizen science to knowledge of the La Tene settlement structure in the Břeclav Region
Nové nálezy kovových a skleněných předmětů z mladší doby železné na jižní Moravě. Přínos občanské spolupráce k poznání laténského osídlení na Břeclavsku
https://doi.org/10.47382/pv0612-05
Stáhnout

Gabriela Dreslerová
Zvířecí kosti a kostry z raně středověkého sídliště v Brně-Medlánkách
Animal bones and skeletons from the early medieval settlement in Brno-Medlánky
https://doi.org/10.47382/pv0612-03
Stáhnout

Aleksandra Pankiewicz, Sylwia Siemianowska
Early medieval glazed objects from the Wrocław and Opole strongholds: function, origin and social significance
Raně středověké glazované předměty z hradů ve Wrocławi a Opoli: funkce, původ a sociální význam
https://doi.org/10.47382/pv0612-02
Stáhnout

Jiří Doležel
Středověký areál těžby stříbra Havírna u Štěpánova nad Svratkou: dokumentace v letech 2017–2019 a problém její interpretace
Medieval silver mining area Havírna near Štěpánov nad Svratkou: Documentation in 2017–2019 and the issue of its interpretation
https://doi.org/10.47382/pv0612-04
Stáhnout

Petr Žákovský, Patrick Bárta, Jiří Hošek, Klára Rybářová
Nový nález pozdně středověkého dlouhého meče ze Ždánického lesa
A new find of a late medieval long-sword from Ždánice Forest
https://doi.org/10.47382/pv0612-01
Stáhnout


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2019

Středověk a novověk
Stáhnout


Varia

Stáhnout