PV 65/1

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Evidenční číslo MK ČR: E 18648
Kompletní číslo
Obálka / Tiráž / Obsah / Editorial

Studie

Ondřej Mlejnek, Martin Oliva, Miriam Nývltová Fišáková, Lenka Lisá, Aleš Bajer
History of research at Švédův stůl Cave in the Moravian Karst
Dějiny výzkumu v jeskyni Švédův stůl v Moravském krasu
https://doi.org/10.47382/pv0651-01
Stáhnout

Petr Čechák, Marek Pacák, Petr Šída
Paleolithic bifacial artefacts from Eastern Bohemia
Paleolitické bifaciální artefakty z východních Čech
https://doi.org/10.47382/pv0651-04
Stáhnout

Yuri E. Demidenko, Petr Škrdla, Tereza Rychtaříková, Jaroslav Bartík
An Emireh point at Ořechov IV–Kabáty Bohunician site (South Moravia, Czech Republic)
Hrot typu Emireh z lokality bohunicienu Ořechov IV–Kabáty (jižní Morava, Česká republika)
https://doi.org/10.47382/pv0651-02
Stáhnout

Veronika Kaudela
The adornments of the Gravettian site Krems-Wachtberg in chronological and techno-cultural context
Ozdoby z gravettienské lokality Krems-Wachtberg v chronologickém a technologicko-kulturním kontextu
https://doi.org/10.47382/pv0651-08
Stáhnout

Filip Hájek, Martin Novák
4D visualisation of an archaeological site: A case study from the Upper Paleolithic site
of Milovice IV, Czech Republic

4D vizualizace archeologického naleziště: případová studie z mladopaleolitické lokality
Milovice IV, Česká republika
https://doi.org/10.47382/pv0651-07
Stáhnout

Katarína Kapustka, Tereza Zemanová Davidová
Lithic production from local raw materials during Late Paleolithic/Mesolithic period in Bohemia:
Example of exploitation of the Rock crystal at Soutice 1 (Benešov District)

Výroba štípané industrie z místních surovin na přelomu pozdního paleolitu a mezolitu v Čechách:
příklad zpracování křišťálu na lokalitě Soutice 1 (okres Benešov)
https://doi.org/10.47382/pv0651-06
Stáhnout

Karolina Bugajska
Loose human bones as evidence of the multi-step burial rite: Case study of the Stone Age
hunter-gatherer sites at Dudka and Szczepanki, Masuria (northeastern Poland)
Izolované lidské kosti jako doklad vícefázového pohřebního ritu: případová studie lokalit
lovců-sběračů doby kamenné Dudka a Szczepanki v Mazursku (severovýchodní Polsko)
https://doi.org/10.47382/pv0651-05
Stáhnout

Martina Fojtová, Luděk Galuška, Tomáš Chrástek
New finds at a previously explored site. Bioarchaeological analysis of skeletons
from several newly excavated graves from Staré Město – ‘Na Valách’

Nové nálezy z již prozkoumané lokality. Bioarcheologická analýza koster
z nově objevených hrobů ze Starého Města – „Na Valách”
https://doi.org/10.47382/pv0651-03
Stáhnout


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2023

Paleolit
Stáhnout

Neolit
Stáhnout

Eneolit
Stáhnout

Doba bronzová
Stáhnout

Doba železná
Stáhnout

Doba římská a doba stěhování národů
Stáhnout

Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2023 – seznam autorů
Stáhnout


Varia

Stáhnout