PV 51

ISSN 1211-7250 (Print)Evidenční číslo MK ČR: E 18648 Objednat časopis

Studie a krátké články

Eugeniusz Foltyn, Edelgarda M. Foltyn, Leonard Jochemczyk, Jerzy Nawrocki, Małgorzata Nita, Jan Maciej Waga, Antoni Wójcik
A Lower Palaeolithic settlement at Kończyce Wielkie site 4, Cieszyn Silesian (Poland).
Staropaleolitické osídlení na lokalitě Kończyce Wielkie IV, Těšínsko, Polsko
stáhnout studii (8,1 MB)

Jiří Svoboda, Pavel A. Kosintsev, Sandra Sázelová, Vlasta Jankovská, Martin Holub
Ethnoarchaeology of Nenets Campsites, Cases of Yangana Pe and Oktyaberskaya (Polar Ural Mts., Northwest Siberia)
Etnoarcheologie něneckých tábořišť, Jangana Pe a Okt´aberskaja (Polární Ural, severozápadní Sibiř)
stáhnout studii (7,7 MB)

Miroslav Dobeš, Pavel Fojtík, Marek Kalábek, Pavlína Kalábková, Jaroslav Peška
K počátkům výskytu měděné industrie na Moravě, sekery z Hulína-Pravčic a La&ˇkova-Kandie
On the begining of appearance of copper tools in Moravia, axes from Hulín-Pravčice and Laškov-Kandia
stáhnout studii (3,6 MB)

Jerzy Kopacz, Lubomír Šebela
Lithic Chipped Industry of the Jevišovice Culture in Moravia. An Introductory Study
Kamenná štípaná industrie jevišovické kultury na Moravě. Vstupní studie
stáhnout studii (14,0 MB)

Aleš Navrátil
Nové nálezy z „Tabulové hory“ u Klentnice a stav archeologické nevědomosti
New finds from „Tabulová hora“ near Klentnice and state of archeological unknowledge
stáhnout studii (4,7 MB)

Jiří Juchelka
Bronzové a železné náramky, nápažníky a nánožníky lužické kultury z českého Slezska
Bronze and iron wristlets, armlets and legnets of the Lusitian Culture fron Czech Silesia
stáhnout studii (5,3 MB)

Oto Makýš
Construction of a Hypothetical „Celtic“ Gate to a Sacred Area in the Frame of the Archaeology Museum at Liptovská Mara
Stavba hypotetickej „keltskej“ brány kultového okrsku v archeologickom skanzene v Liptovskej Mare
stáhnout studii (3,8 MB)

Miloš Čižmář, Jana Čižmářová, Martin Kejzlar, Eva Kolníková
Detektorová prospekce archeologických lokalit na Moravě v roce 2009
Metal Detector Surface Survey on the archaeological sites in Moravia in 2009
stáhnout studii (7,0 MB)

Soňa Klanicová
Nálezy terry sigillaty v oblasti pod Pavlovskými vrchy (jižní Morava) a jejich vypovící hodnota pro zkoumání římsko-barbarských vztahů
Finds of the Samian ware in the area under Pavlov hills (southern Moravia) and their value for research of Roman-Barbarian relations
stáhnout studii (2,7 MB)

Adéla Balcárková
Raně středověké osídlení na lokalitě Olomouc-Slavonín, „Horní lán“
Early Medieval settlement site at Olomouc-Slavonín, „Horní lán“
stáhnout studii (11,0 MB)

Marek Hladík, Marian Mazuch
Problém interpretace vzájemného vztahu sídlištních a pohřebních komponent v prostoru mikulčické raněstředověké aglomerace
Problems of the interpretation of mutual relations between settlement and funeral components in the area of early medieval agglomeration in Mikulčice
stáhnout studii (1,8 MB)

Rudolf Procházka
Odraz vrcholně středověké urbanizace v archeologických pramenech na základě vybraných příkladů
Reflection of the High medieval Urbanization in Archaeological Sources Based on Selected Examples
stáhnout studii (20,0 MB)

Pavel Vařeka, František Kostrouch, Petr Kočár, Zdeňka Sůvová
Příspěvek ke studiu žijících vsí středověkého původu. Pozůstatky zástavby z pozdního středověku na parcele č. p. 121 v Mikulčicích
A contribution to research on extant villages of Medieval origin. The remains of Late Medieval buildings on house lot No. 121 in Mikulčice
stáhnout studii (4,3 MB)


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2009

Paleolit – Paleolithic – Paläolithikum
Neolit – Neolithic – Neolithikum
Eneolit – Eneolithic – Äneolithikum
Doba bronzová – Bronze Age – Bronzezeit
Doba železná – Iron Age – Eisenzeit
Doba římská a doba stěhování národů – Roman Age and Migration Period – Römische Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit
Středověk a novověk – Middle Age s and Modern Times – Mittelalter und Neuzeit
Zprávy o činnosti – Reports – Berichte