PV 50

ISSN 1211-7250 (Print)Evidenční číslo MK ČR: E 18648 Objednat časopis

Studie a krátké články

Petr Škrdla, Gilbert Tostevin, Daniel Nývlt, Lenka Lisá, Ondřej Mlejnek, Antonín Přichystal, Daniel Richter
Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavation season
Tvarožná-Za školou. Výsledky výzkumu z roku 2008
stáhnout studii (5,0 MB)
 
Miriam Nývltová Fišáková, Michaela Galiová, Jozef Kaiser, Francisco J. Fortes, Karel Novotný, Radomír Malina, Lubomír Prokeš, Aleš Hrdlička, Tomáš Vaculovič, Javier J. Laserna
Bear diet, seasonality and migration based on chemical multielemental teeth analysis
Strava, sezonalita a migrace fosilního medvěda hnědého na základě multiprvkové analýzy
stáhnout studii (1,7 MB)
 
Jan Fridrich, Ivana Fridrichová-Sýkorová, Milan Metlička. Plzeň-Senec
Hodnocení kamenné štípané industrie
Plzeň-Senec. Analysis of the stone industry
stáhnout studii (6,7 MB)
 
Jiří Juchelka
Pohřebiště lužické kultury v Opavě-Kateřinkách
The Lusatian Graveyard in Opava-Kateřinky
stáhnout studii (9,5 MB)
 
Miloš Čižmář, Jana Čižmářová, Martin Kejzlar, Eva Kolníková
Detektorová prospekce archeologických lokalit na Moravě v roce 2008
Metal Detector Prospecting of Archaeological Sites in Moravia during 2008
stáhnout studii (7,9 MB)
 
Marianne Pollak
Frühgeschichtliche Siedlungen an der Unteren March, Niederösterreich – Kontinuität einer Kulturlandschaft
Časně dějinná sídliště na dolním toku Moravy, Dolní Rakousy – Kontinuita kulturní krajiny
stáhnout studii (8,5 MB)
 
Andrzej Kokowski
Kontinuität und Diskontinuität der Besiedlung in der jüngeren vorrömischen Eisenzeit und in der römischen Kaiserzeit am Beispiel des Hrubieszów-Beckens
Kontinuita a diskontinuita osídlení v mladší době železné a v době římské na příkladu Hrubieszowské kotliny
stáhnout studii (4,8 MB)


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2008

Paleolit a mezolit – Paleolithic and mesolithic – Paläolithikum und Mesolithikum
Neolit – Neolithic – Neolithikum
Eneolit &‐ Eneolithic – Äneolithikum
Doba bronzová – Bronze Age – Bronzezeit
Doba železná – Iron Age – Eisenzeit
Doba římská a doba stěhování národů – Roman Age and Migration Period – Römische Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit
Středověk a novověk – Middle Age s and Modern Times – Mittelalter und Neuzeit
Zprávy o činnosti – Reports – Berichte