O referátu

Archeologické památky jsou jedinečným, nenahraditelným a konečným zdrojem informací pro poznání kulturní minulosti území nynější České republiky a jako takové jsou součástí národního i světového kulturního dědictví, jehož ochraně by měla být věnována maximální pozornost. Bohužel zároveň patří k památkám nejohroženějším, a to jak v souvislosti s intenzivní stavební činností, tak z důvodu neoprávněně prováděných výzkumů či průzkumů a nedostatečné informovanosti veřejnosti.

Brněnský Archeologický ústav působí ve sféře památkové ochrany archeologických lokalit a nálezů jako expertní odborná organizace oprávněná přímo ze zákona, podílející se na výkonu státní správy a zaštiťující péči o archeologické kulturní dědictví v moravskoslezském regionu. Cílem jeho činnosti je předcházet zbytečnému poškozování archeologického dědictví a v případě nevyhnutných zásahů do archeologických terénů zabezpečit jejich odbornou dokumentaci a vyzdvihnutí archeologických nálezů.

Právní předpisy: 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči