Organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku

Organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů na území Moravy a Slezska mají povolení Ministerstva kultury ČR a uzavřenou Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů s Akademií věd ČR na základě § 21, odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Na základě výše uvedených dokumentů mají oprávněné organizace povinnost odevzdávat do Archivu ARÚB oznámení o zahájení archeologického výzkumu, zprávu o archeologické akci a nálezovou zprávu.

O výsledcích jednotlivých archeologických výzkumů musí informovat ročními zprávami v periodiku ARÚB „Přehled výzkumů“.

Oprávněná organizace je povinna koordinovat svoji činnost s Archeologickým ústavem a všemi oprávněnými teritoriálně příslušnými organizacemi v odpovídajících archeologických regionálních komisích. 

Přehled oprávněných organizací se základními informacemi a jejich územní působností najdete na stránce https://oao.aiscr.cz/.