Činnost Referátu archeologické památkové péče

  • Administrace oznámení o stavební činnosti nebo jiné činnosti ohrožující provádění archeologických výzkumů (podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
  • Konzultační a poradenská činnost
  • Příprava návrhů prohlášení archeologických nálezů za kulturní památky (podle § 3 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
  • Poskytování informací o územích s archeologickými nálezy pro oprávněné organizace, stavebníky, správní orgány apod.
  • Příprava a vydávání posudků, vyjádření a stanovisek pro potřeby stavebních projektů a správních řízení, činnost úředního znalce v oboru archeologie včetně vyčíslování hodnoty archeologických nálezů, škody způsobené neohlášenou stavební činností a vypracovávání posudků k zabezpečení jednotlivých památek a návrhů na jejich ochranu
  • Koordinace výzkumných aktivit na území Moravy a Slezska a distribuce záchranných archeologických výzkumů v rámci regionálních archeologických komisí
  • Dohled nad plněním dohod o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů uzavíraných mezi Akademií věd ČR a organizacemi oprávněnými Ministerstvem kultury ČR k provádění archeologických výzkumů