Akademie věd ČR Facebook

Hrad Přerov v raném středověku (9.-11. století) a počátky mladohradištní hmotné kultury

700 

Cena bez DPH: 700 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 54
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Brno 2017, 547 s.

ISBN 978-80-7524-002-6
ISSN 1804-1345

Publikace je věnována výzkumu lokality Přerov, které dosud nebyla v rámci bádání o moravském raném středověku věnována dostatečná pozornost. Dosavadní výzkumy poukázaly na významnou, nadregionální úlohu této lokality. Řadou záchranných výzkumů byly získány pozoruhodné nálezové soubory, které zatím nebyly souhrnně vyhodnoceny. Cílem předložené monografie je celkové vyhodnocení osídlení 9. -1. poloviny 11. století na plochách domů Horní náměstí 8, 9 a 21 zkoumaných Archeologickým ústavem ČSAV (dnes AV ČR, v. v. i.) s přihlédnutím k dalším blízkým nalezištím.