Akademie věd ČR Facebook

Hospodárské zázemie Mikulčíc

Sídelná štruktúra na strednom toku rieky Moravy v 9. – 1. polovici 13. storočia

500 

Cena bez DPH: 500 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 48
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2014, 353 s.

ISBN 978-80-86023-44-1
ISSN 1804-1345

Obsahom práce je informovať o výsledkoch výskumu zameraného na konštrukciu obrazu sídelnej štruktúry v hospodárskom zázemí včasnostredovekej centrálnej aglomerácie Mikulčice-Valy a na postavenie tohto priestoru v širšom regióne stredného toku Moravy. Základným princípom výskumu je analýza vzťahu medzi formálnymi vlastnosťami archeologických dát a geografickým priestorom. Dôležitou súčasťou výskumu je archeologické predikčné modelovanie a testovanie modelov pomocou novozískaných dát. V praktickej rovine je výskum postavený na práci v prostredí GIS. Východiskovým bodom výskumu bol obecný model, zameraný na definovanie testovaných hypotéz.
Druhým krokom bolo spracovanie predikčných modelov (parametrický a kvantitatívny popis komponentov sídelnej siete). Model je testovaný v dvoch krokoch. Dáta slúžiace na testovanie modelu sme získali v dvoch krokoch. V prvom sa výskum zameral na regióny s malou hustotou osídlenia a v druhom na priestor vhodný na osídlenie z hľadiska prírodných podmienok. Cieľom výskumu na vymedzenom území je (re)konštrukcia sídelných foriem a štruktúr a štúdium vývoja sídelného systému.