Akademie věd ČR Facebook

Barbaren im Wandel

Beiträge zur Kultur- und Identitätsumbildung in der Völkerwanderungszeit

svazek: 26
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 2007, 359s.

ISBN 80-86023-87-7
ISSN 1804-1345

Publikace se zabývá vybranými aspekty vědeckého výzkumu etnické identity populací kontinentální Evropy v období 4. – 6. století po Kristu. Jednotlivé tematické bloky jsou věnovány historickému pozadí a souvislostem daného období, kulturním a mocenským proměnám jednotlivých regionů a etnik, kroji a luxusním předmětům jako vnějším symbolům identity a detailnějšímu poznání historického vývoje osídlení v severním Podunají.