Akademie věd ČR Facebook

The Corded Ware Culture in Moravia and in the Adjacent Part of Silesia (Catalogue)

svazek: 23
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Brno 1999, 238 s.

ISBN 80-86023-05-2

Práce vydaná v edici pramenů Fontes Archaeologiae Moravicae zveřejňuje katalog nálezů kultury se šňůrovou keramikou z území Moravy a přilehlé části Slezska a to jak hrobové, tak ojedinělé nálezy do r. 1990. Po krátké charakteristice této kultury následuje podrobný soupis nalezišť s bohatou kresebnou a fotografickou dokumentací. Publikace je doplněna statí věnované charakteristice kosterních pozůstatků lidu se šňůrovou keramikou a také jsou zde zveřejněny výsledky petrografického výzkumu kamenných artefaktů.