Akademie věd ČR Facebook

Die Latenezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren

(Katalog)

svazek: 11
Archeologický ústav ČSAV
Brno 1980, 58s.

Katalog nálezů z laténských sídlišť a pohřebišť je pramennou základnou pro teoreticky orientovanou publikaci „Die latènzeitlichen Siedlungen in Mähren“, která vyšla v nakladatelství Academia. V katalogu jsou přehlednou formou představeny v abecedním pořadí všechny známé moravské lokality z laténského období objevené do roku 1974 včetně stručného soupisu zde objevených artefaktů.