Akademie věd ČR Facebook

Středověké a raně novověké zbraně Přerovska

Zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války

Muzeum Komenského v Přerově, p. o. – Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Přerov – Brno 2017, 175 s.

ISBN 978-80-97190-44-9 (Muzeum Komenského v Přerově, p. o.)
ISBN 978-80-7524-012-5 (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

Distribuce Muzeum Komenského v Přerově  

Publikace Středověké a raně novověké zbraně Přerovska vznikla v souvislosti s uspořádáním stejnojmenné výstavy, která se konala v Muzeu Komenského v Přerově od 12. října 2017 do 31. března 2018. Hlavním záměrem autorů tohoto katalogu bylo plnohodnotně zpracovat a veřejnosti představit mimořádně rozsáhlý a pestrý soubor militarií uložený ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově či původně pocházející z přerovského regionu. Ve studované kolekci jsou zastoupeny prakticky všechny základní druhy zbraní, zbroje a výstroje koně a jezdce z časového rámce vymezeného na jedné straně kolapsem Velké Moravy, na druhé straně pak koncem třicetileté války. Právě stručnému nástinu vojenských dějin přerovského regionu je věnována jedna z úvodních částí knihy. Prezentovaná kolekce středověkých a raně novověkých zbraní, zbroje a výstroje představuje základní pramen, z kterého budou moci do budoucna čerpat informace všichni zájemci z řad odborné i laické veřejnosti. Katalogová část publikace, doplněná bohatou obrazovou přílohou, přináší v současné době maximální počet 430 zpracovaných hesel vztahujících se k jednotlivým sbírkovým předmětům, jejichž postupná katalogizace probíhala až do závěru roku 2017. Vznik publikace Středověké a raně novověké zbraně Přerovska by mohl do značné míry posloužit jako inspirace a zároveň impuls pro případná další komplexní vyhodnocení dosud nezveřejněných souborů militarií uložených ve sbírkotvorných institucích v dalších regionech České republiky.