Akademie věd ČR Facebook

Počátky západoslovanského hutnictví železa ve světle pramenů z Moravy

svazek: XV, 1
vydavatel: Archeologický ústav AV ČR
rok vydání: 1995
počet stran: 119 s., 23 s. tab.

ISBN 80-86023-10-9

Monografie pojednává o archeometalurgických pramenech časné výroby železa, jak jsou známy z východní a střední Evropy, a konfrontuje je s výsledky výzkumu dosaženými na Moravě v posledních desítiletích.
Přináší informace o pramenech metalurgie železa u západních Slovanů, nálezech malých redukčních pecí a o problematice jejich datování, o rozdílech v extenzivní a intenzivní železářské výrobě a organizaci práce, distribuci železa, zdrojích železné rudy, produktech slovanských železářských pecí, o kovářské práci v metalurgických dílnách a zpracování železa v kovárnách, o železářských nástrojích a nářadí, o tavícím procesu přímé výroby železa z rud a experimentálních tavbách.
Monografie je vybavena mapami hutnických lokalit.