Akademie věd ČR Facebook

Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike in mittleren Donauraum

Materialen der Internationalen Fachkonferenz. Kravsko 17.-20. Mai 1995

Svazek 8
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 1997, 362 s., 30 obr. příl.

ISBN 80-86023-07-9
ISSN 1804-1345

Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference konané v roce 1995 představil aktuální výsledky bádání k převratnému vývoji oblasti středního Podunají v období pozdní antiky a rané fáze období stěhování národů. Toto území na hranici římského impéria a barbarských populací a na křižovatce kulturních vlivů ze Západu i Východu prochází v této době zásadní sociální přeměnou jak díky postupné vzájemné integraci, tak v důsledku migračních vln kočovných národů z oblastí Ukrajiny a jižního Ruska. Ve třech tematických okruzích autoři zveřejňují jak nové výsledky archeologických výzkumů sídlišť i pohřebišť, tak i přístupy pro chronologické srovnání a bližší kulturní a teritoriální zařazení archeologických pramenů.