Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa: mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung
34. publikace ke stažení

Sborník shrnuje současný stav výzkumu a zpracování velkých terénních výzkumů raně středověkých mocenských center.

Die Probleme der späten römischen Kaiserzeit in Mähren
33. publikace ke stažení

Rozsáhlá studie z roku 1975 přináší souhrn problematiky vývoje osídlení na území Moravy v mladší fázi mladší doby římské.

Velkomoravské keramické okruhy a tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích
32. publikace ke stažení

Práce zaměřená na velkomoravskou keramiku definuje a popisuje dva keramické výrobní okruhy – blučinský a mikulčický.

Gentes, Reges und Rom
31. publikace ke stažení

Sborník představující současný pohled na problematiku interakcí mezi domácím prostředím a římským impériem.

Mutěnice-Zbrod
30. publikace ke stažení

Monografická práce přináší výsledky rozsáhlého výzkumu pravěkého a slovanského sídliště na Zbrodu.

Němčice
29. publikace ke stažení

Publikace je komentovaným katalogem mincí pocházejících z nálezů na významné moravské lokalitě Němčice nad Hanou.

Záchranné úpravy kovových archeologických nálezů
28. publikace ke stažení

Studie se zabývá konzervací, ochranou a úpravou povrchu kovových archeologických nálezů.

Únětické pohřebiště v Mušově
27. publikace ke stažení

Publikace předkládá výsledky záchranného výzkumu únětického pohřebiště ve štěrkovně Státního statku v Mušově.

Staré Hradisko / Staré Hradisko II / Die latènezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren. Katalog
24.-26. publikace ke stažení

Tři publikace věnované problematice laténského období.

Lovci na sídlišti na Festivalu vědy s JMK 2020

Jak vypadal běžný život lovce v době kamenné? Dokázal ulovit mamuta? Jaké nástroje využíval a jakým způsobem je vyráběl?

Neue Beiträge zur Erforschung
23. publikace ke stažení

Sborník představil aktuální výsledky bádání pozdní antiky a rané fáze období stěhování národů v oblasti středního Podunají.

K časně slovanskému osídlení Břeclavi-Pohanska
22. publikace ke stažení

Publikace předkládá výsledky výzkumu časně slovanské osady II v Břeclavi-Pohansku z let 1974–1978.

Rostliny z velkomoravského hradiště v Mikulčicích
21. publikace ke stažení

Studie se zabývá nálezy rostlinného původu získanými při výzkumu mikulčického hradu i předhradí v letech 1955 až 1965.

Hudební archeologie 22: HUDEBNÍCI NA CESTÁCH

Dne 5. srpna 2020 jste srdečně zváni na další program z cyklu Hudební archeologie.

Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonaugebiet
20. publikace ke stažení

Sborník věnuje pozornost různorodým tradicím v období 5. a 6. století především v oblasti středního Podunají.

Ve službách archeologie
19. publikace ke stažení

Příspěvky se dotýkají využití přírodovědných a nedestruktivních metod v různých oblastech pravěké i středověké archeologie.