The gravettian along the Danube
48. publikace ke stažení

Publikace přináší příspěvky z mezinárodní konference zaměřené na poznatky o prehistorii Podunají před 30 – 20 tisíci lety.

Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích
47. publikace ke stažení

Práce všestranně, s pomocí řady dalších vědních disciplín, hodnotí slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích nedaleko Opavy.

Lužická kultura v českém Slezsku
46. publikace ke stažení

Publikace se zabývá problematikou mladší a pozdní doby bronzové a starší doby železné v českém Slezsku.

Lubomír Šebela: The Corded Ware Culture in Moravia
45. publikace ke stažení

Práce zveřejňuje katalog nálezů kultury se šňůrovou keramikou z území Moravy a přilehlé části Slezska do r. 1990.

Paleolithic in the Middle Danube Region / Einheimische und Fremde / Frühmittelalterliche Kirchen
42.–44. publikace ke stažení

Tři publikace ke stažení zabývající se obdobím paleolitu, dobou stěhování národů a obdobím raného středověku.

Grundzüge der Völkerwanderungszeit in Mähren
41. publikace ke stažení

Rozsáhlá studie předkládá problematiku proměny osídlení na území jižní Moravy ve starší a mladší fázi doby stěhování národů.

Knižní novinka – Mezolit severních Čech III. Vývoj pravěké krajiny Českého ráje: Vegetace, fauna, lidé

Právě vychází rozsáhlá monografie, která shrnuje výsledky takřka dvaceti let výzkumů unikátní pískovcové krajiny Českého ráje.

Počátky západoslovanského hutnictví železa ve světle pramenů z Moravy
40. publikace ke stažení

Monografie srovnává archeometalurgické prameny časné výroby železa z východní a střední Evropy s výsledky moravských výzkumů.

Hudební archeologie 24: ADAM MICHNA – LOUTNA ČESKÁ

Dne 30. listopadu 2020 jste srdečně zváni na další koncert z cyklu Hudební archeologie.

Slovanské ostruhy na území Československa
39. publikace ke stažení

Studie předkládá soubor sídlištních nálezů a hrobových celků se slovanskými ostruhami na našem území.

Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren
38. publikace ke stažení

Sborník přináší příspěvky k poznání “vedlejších” areálů (předhradí, suburbií) raně středověkých mocenských center.

Langobardische Gräberfelder in Mähren I.
37. publikace ke stažení

Monografie se zabývá dvěma mimořádnými hrobovými nálezy z časně merovejského období na Moravě.

The Cyril and Methodius Mission and Europe
36. publikace ke stažení

Anglická verze publikace shrnuje současné vědomosti o náboženském, kulturním a politickém vývoji střední Evropy v raném středověku.

Hudební archeologie 23: FRISCH AUFF

Dne 29. října 2020 v 20:00 jste srdečně zváni na další program z cyklu Hudební archeologie.

O počátcích laténské fortifikace v Čechách
35. publikace ke stažení

Studie se zabývá dvěma významnými keltskými opidy v Čechách, Hradiště nad Závistí a Hrazany.

Uzavření archivu a knihovny

V souladu s nařízením vlády České republiky budou od 22. 10. do 3. 11. 2020 archiv a knihovna uzavřeny.