Počátky západoslovanského hutnictví železa ve světle pramenů z Moravy
40. publikace ke stažení

Věra Souchopová: Počátky západoslovanského hutnictví železa ve světle pramenů z Moravy, Brno 1995.

Monografie srovnává archeometalurgické prameny časné výroby železa z východní a střední Evropy s výsledky výzkumů dosaženými na Moravě v posledních desetiletích. V souvislosti s metalurgií železa u západních Slovanů si všímá nálezů malých redukčních pecí a věnuje se problematice jejich datování, předkládá rozdíly v extenzivní a intenzivní železářské výrobě a organizaci práce, distribuci železa a zdrojích železné rudy. Autorka řeší také problematiku produktů slovanských železářských pecí, kovářské práce v metalurgických dílnách a zpracování železa v kovárnách, železářských nástrojů a nářadí, tavícího procesu přímé výroby železa z rud a experimentální tavby. Publikaci doplňují mapy hutnických lokalit.