Paleolithic in the Middle Danube Region / Einheimische und Fremde / Frühmittelalterliche Kirchen
42.–44. publikace ke stažení

Jiří Svoboda (ed.): Paleolithic in the Middle Danube Region, Brno 1996.

Publikace předkládá příspěvky ze stejnojmenné výroční konference konané při příležitosti životního jubilea Bohuslava Klímy z r. 1995. Svazek z řady Spisů Archeologického ústavu v Brně, jehož editorem je Jiří Svoboda, přináší aktuální výsledky terénního výzkumu paleolitických lokalit v Rakousku, České republice, Maďarsku a Slovensku spolu s obecnými studiemi o lovu, umění a loveckých adaptacích v tomto regionu.

Jaroslav Tejral: Einheimische und Fremde. Das norddanubische Gebiet zur Zeit der Völkerwanderung, Brno 2011.

Práce v širším středoevropském rámci analyzuje a vyhodnocuje početné nálezy z hrobů konce 4. a první poloviny 5. století. Vícefázový vývoj měl tehdy zjevné vazby na proměny ve středním Podunají, zejména v oblasti římských provincií. Nelze vyloučit přežívání místního obyvatelstva, sídlícího na území severně od Dunaje v průběhu předchozí doby římské, nejasný je ale jeho projev v archeologických pramenech.

Lumír Poláček – Jana Maříková-Kubková (Hrsg.): Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle, Brno 2010.

Publikace obsahuje příspěvky z mezinárodní konference „ Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle“ (Raně středověké kostely jako archeologický a historický pramen). Primárně je zaměřena na předrománskou sakrální architekturu Moravy a Slovenska. Poté následují články věnované předrománským a románským kostelům v okolních regionech střední Evropy: Karantánsku, Bavorsku, Čechách, severovýchodním Německu, Polsku a Bulharsku. Další část knihy je věnována pohanským svatyním a jejich vztahu k raným kostelním stavbám.