Gentes, Reges und Rom
31. publikace ke stažení

Jan Bouzek – Herwig Friesinger – Karol Pieta – Balázs Komoróczy: Gentes, Reges und Rom. Auseinandersetzung – Anerkennung – Anpassung, Brno 2000.

Sborník příspěvků vydaný k životnímu jubileu doc. PhDr. Jaroslava Tejrala, DrSc. Ve třech tematických okruzích (Římské provincie a jejich předpolí, Barbarikum, Pozdní antika a období stěhování národů) autoři prezentují současný pohled na problematiku interakcí mezi domácím prostředím a římským impériem.