Spoluúčast ARÚB na projektu ERC s akronymem MAMBA

Archeologický ústav, Středisko pro paleolit a paleoantropologii se bude podílet na realizaci ERC Consolidator projektu MAMBA Exploring Mammoth Bone Accumulations In Central Europe, jehož hlavním příjemcem a řešitelem je Jarosław Wilczyński z Ústavu systematiky a evoluce zvířat Polské akademie věd.

Další spolupracující instituce:

  • Naturhistoriska Riksmuseet (SWE)
  • Oesterreichische Akademie Der Wissenschaften (AT)
  • Senckenberg Gesellschaft Fur Naturforschung (GER)
  • University of Exeter (UK)

Předmět a cíle projektu

Projekt se zaměřuje na výzkum fenoménu formování skládek mamutích kostí na mladopaleolitických lokalitách střední Evropy. Navzdory mnohaletému vědeckému výzkumu zůstávají znalosti o těchto unikátních nálezových situacích neúplné a vztah mezi paleolitickými lovci-sběrači a mamuty nebyl doposud jasně definován.

Cílem projektu bude zjistit proč, a jak se tyto skládky vytvářeli, a jaká byla jejich funkce z hlediska sídelních a subsistenčních strategií skupin lovců-sběračů, pohybujících se v oblasti mezi jižním Polskem, Moravou a Dolním Rakouskem v období před 35 až 25 tisíci lety, kdy docházelo k významným technologicko-kulturním a environmentálním změnám v rámci nastávajícího posledního glaciálního maxima. V tomto smyslu se projekt zaměří na komplexní analýzu mamutích skládek na lokalitách Dolní Věstonice I (starší gravettien, Morava), Kraków-Spadzista (mladší gravettien, Polsko) a Langmannersdorf (epigravettien, Rakousko), které pokrývají uvedený chronologicko-geografický rámec.

V rámci použitých metod budou využity standardizované terénní a laboratorní protokoly, využívající nejnovější metodické a technologické poznatky ve výzkumu archaické DNA, stabilních izotopů, radiometrického datování, rekonstrukce paleoenvironmentu a paleodemografického modelování.

Navržená metodika umožní komplexní a integrovaný výzkum mamutích skládek, s cílem identifikovat procesy, které vedly k jejich zformování a odhalit interakce mezi lidskou a mamutí populací ve střední Evropě v kontextu paleoenvironmentálních změn. Získané výsledky tak budou mít výrazný dopad na další výzkum mladého paleolitu ve střední Evropě a v obecném měřítku přispějí k lepšímu pochopení lidského chování, kulturního vývoje a přizpůsobení člověka dynamicky se měnícím klimatickým a environmentálním podmínkám.

Zapojení ARÚB

Archeologický ústav AV ČR, Brno se bude na projektu podílet provedením výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice I a jeho komplexním zpracováním. Do projektu budou na částečný úvazek po celou dobu řešení projektu zapojeni 2 odborní pracovníci ARÚB ze Střediska pro paleolit a paleoantropologii. Do projektu bude plně zapojena i histologická laboratoř Střediska pro paleolit a paleoantropologii v Dolních Věstonicích.

Kontakt za ARÚB: Martin Novák