Akademie věd ČR Facebook

Grundzüge der Völkerwanderungszeit in Mähren

svazek: IV, 2
Academia
Praha 1976, 119 s., 12 s. tab.

ISSN 0139-5289

Rozsáhlá studie shrnuje problematiku proměny osídlení na území jižní Moravy ve starší a mladší fázi doby stěhování národů na základě vyhodnocení materiálu z kostrových hrobů, pohřebišť i sídlišť. Lokality starší fáze, spadající do 2. poloviny 5. až počátku 6. století, nacházíme především na území Brněnska a Dyjsko-svrateckém úvalu. Autor vyhodnocuje kosterní pozůstatky i výbavu mužských i ženských hrobů (především na příkladech spon a keramiky), svědčící o příslušnosti k východogermánsko-podunajskému kulturnímu okruhu. Lokality mladší fáze stěhování národů, spadající do 6. století, jsou zastoupeny především rozsáhlými řadovými pohřebišti. Inventář hrobů, zastoupený jak keramikou, tak i zbraněmi, šperky a dalšími nálezy, přísluší tzv. merovejské kultuře a dokládá osídlení Moravy Langobardy přišlými z oblasti dolního Polabí.