Akademie věd ČR Facebook

Hrady českého Slezska

Archeologický ústav AV ČR Brno
Brno, Opava 2000, 645 s.

ISBN 80-86023-22-2

Práce přináší všestranné vyhodnocení vrcholně středověkých fortifikací – hradů z 13.-15. století na území české části historického Slezska z pohledu archeologie, historie, dějin umění a celé řady dalších historických a přírodovědných disciplín. Sleduje nejen vlastní opevněná sídla, ale i jejich úlohu v sídelním procesu. Dotýká se otázek kolonizace, komunikační sítě, důlní činnosti apod. Podává zcela nový a neotřelý pohled na historii Opavska a Těšínska od jejich vstupu na historickou scénu v 9. století až po období česko-uherských válek v 60.-70. letech 15. století.