Konference Etnická a kulturní diverzita a dynamika středoevropského regionu v době římské

V době římské se kořeny dnešní Evropy utvářely na půdorysu existence multietnické supervelmoci Římské říše, v jejímž sousedství a pod jejímž vlivem se odvíjely osudy menších, kmenově či do tzv. náčelnictví uspořádaných společností. Přirozeně pak na tuto éru navázala etnickými a kulturními změnami naplněná éra stěhování národů. Přednášející experti z České republiky a ze Slovenska v rámci konference představili vybrané aspekty dnešního vědeckého pohledu na právní, etnickou a kulturní identitu obyvatel středoevropského regionu v prvních šesti stoletích našeho letopočtu. Jednotlivé přednášky následovala živá diskuse, do níž se zapojili mnozí z přítomných zhruba čtyřiceti diváků z řad odborníků, studentů i široké veřejnosti.

Konference byla jedním z výstupů projektu „Tváří v tvář starověkým Germánům střední Evropy“, který je realizován v rámci programu Strategie AV21, výzkumný program Anatomie evropské společnosti. Její program jako další výstup tohoto projektu zakončila prezentace virtuální antropologické rekonstrukce vzhledu ženy, jejíž kostra byla objevena při výzkumu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., prováděném na langobardském pohřebišti Mušov-Roviny.

V rámci konference zazněly následující přednášky:

JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D. (Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta MU Brno): Právní postavení římských občanů vs. cizinců dle římského práva

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.): Vybrané archeologické příklady mobility obyvatelstva v Římské říši

Prof. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. (Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, Archeologický ústav SAV, Nitra): Osud autochtonního obyvatelstva v římské provincii Pannonia

Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.): Jaké národnosti byli staří Germáni?

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., Mgr. Marek Vlach, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.): Co o společnosti Germánů doby římské ve středním Podunají prozrazují němé archeologické prameny?

Mgr. Zuzana Loskotová, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.), Mgr. Eva Vaníčková (Moravské zemské muzeum, Laboratoř antropologické rekonstrukce): Aktuální archeologické a antropologické výzkumy pohřebišť doby stěhování národů na Moravě

Mgr. Eva Vaníčková (Moravské zemské muzeum, Laboratoř antropologické rekonstrukce): Metody, potenciál a limity antropologické rekonstrukce fyzického vzhledu starověkých Germánů

Mgr. Zuzana Loskotová, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.), Mgr. Eva Vaníčková (Moravské zemské muzeum, Laboratoř antropologické rekonstrukce), MgA. Ondřej Bílek, Ing. Arch. Michael Gabriel: Virtuální rekonstrukce vzhledu langobardské ženy z pohřebiště Mušov-Roviny

Z jednotlivých přednášek byl pořízen videozáznam, který bude brzy zpřístupněn na webu www.archeologiemusov.cz a na sociálních sítích Archeologického ústavu.