Archiv

Archiv

Archiv ARÚB shromažďuje informace získané archeologickými výzkumy z území Moravy a Slezska. V současnosti obsahuje přibližně 170 000 zpracovaných archiválií.

Více

Knihovna

Knihovna shromažďuje informační zdroje nejen z oboru archeologie, ale také z příbuzných vědních disciplín. Svým rozsahem patří k nejvýznamnějším sbírkám tohoto typu v České republice.

Více
Knihovna
Informace pro stavebníky

Informace pro stavebníky

Soupis základních informací o oznamovacích povinnostech stavebníků.

Více

Referát archeologické památkové péče

Expertní odborná organizace podílející se na výkonu státní správy a zaštiťující péči o archeologické kulturní dědictví v moravskoslezském regionu.

Více
Referát archeologické památkové péče
Analytická konzervace

Analytická konzervace

Oddělení péče o sbírkové předměty, zejména o archeologické nálezy, a snaha o jejich fyzické zachování pro budoucí generace.

Více