Archive

Archive

Archiv ARÚB shromažďuje informace získané archeologickými výzkumy z území Moravy a Slezska. V současnosti obsahuje přibližně 170 000 zpracovaných archiválií.

Více

Library

Knihovna shromažďuje informační zdroje nejen z oboru archeologie, ale také z příbuzných vědních disciplín. Svým rozsahem patří k nejvýznamnějším sbírkám tohoto typu v České republice.

Více
Library
Information  for developers

Information for developers

Soupis základních informací o oznamovacích povinnostech stavebníků.

Více

Department of archeological monument care

Expertní odborná organizace podílející se na výkonu státní správy a zaštiťující péči o archeologické kulturní dědictví v moravskoslezském regionu.

Více
Department of archeological monument care
Analytical conservation

Analytical conservation

Oddělení péče o sbírkové předměty, zejména o archeologické nálezy, a snaha o jejich fyzické zachování pro budoucí generace.

Více