Známe vítěze 5. ročníku Ceny Karla Absolona za popularizaci archeologie – Zlatý mamut!

V pondělí 10. června 2024 proběhlo v pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea slavnostní vyhlášení již 5. ročníku Ceny Karla Absolona za popularizaci archeologie – Zlatý mamut.

Cenu udělují tři významné archeologické instituce: Archeologický ústav Akademie věd Brno, Moravské zemské muzeum a Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Do 5. ročníku bylo přihlášeno celkem 18 projektů.

Níže představujeme vítězné projekty a také zdůvodnění, čím zaujali hodnotící komisi.

Akademická kategorie

Publikace Královské klenoty ze Mšece a Řevničova. Unikátní nálezy z období stěhování národů ze středních Čech
1. místo
Autorský kolektiv: Kateřina Blažková, Jana Bezáková, Jaroslav Jiřík; Muzeum T.G.M. Rakovník

První místo se komise rozhodla udělit odborné/popularizační knize, jakožto trvalému médiu, nosiči informací, které neztrácí v čase svou hodnotu. Publikace Královské klenoty je ukázkou příkladné spolupráce odborníků s amatérskými spolupracovníky, která předkládá, kolik významných informací lze z podobných nálezů vytěžit. Kniha mapuje cestu souboru předmětů ze země až do specializovaných laboratoří, vykresluje dobu, ve které předměty spatřily světlo světa a nastiňuje i možné důvody/okolnosti jejich pouti do našich zemí. Graficky a obsahově velmi kvalitně vybavená kniha je součástí úspěšné výstavy Záhada zlatých šperků, která je v Muzeu TGM v Rakovníku veřejnosti přístupná do 26. června 2024.

Jedli, pili, hodovali, na období nekoukali
2. místo
Autorský kolektiv: Renata Šmidtová, Lucie Novotná, Miroslav Popelka; Ústav pro archeologii FFUK

Druhým místem komise ocenila jednodenní akci, pořádanou Ústavem pro archeologii FF Univerzity Karlovy, která se konala v rámci Mezinárodního dne archeologie. Odborně kvalitní obsah garantovala přímá účast mnoha archeologických institucí. „Food festival“ věnovaný stravování od pravěku do novověku byl doplněn odbornějšími tématy pro zvídavější zájemce. Jeho různorodost i nesmírné úsilí organizátorů bylo odměněno obdivuhodným počtem návštěvníků.

Komiks Biatec
3. místo
Autorský kolektiv: Petr Liška, Anna Frantalová, Petr Ondroušek; nakl. Lughnasad

Ačkoliv se v tomto případě jedná o neinstitucionální počin, komise se rozhodla ocenit využití v našich krajích prozatím nedostatečně využívaného popularizačního nástroje, kterým je komiks. Do jisté míry nutná fikce související s vystavěním uvěřitelného příběhu je kompenzována zobrazenými reáliemi a vysvětlivkami oddělujícími smyšlené části od dosud známých faktů.

Muzejní kategorie

Výstava Když Brnem táhli mamuti
1. místo
Autorský kolektiv: Eva Vaníčková, Ondřej Bílek, Barbora Půtová; Moravské zemské muzeum

Výstava nově představila veřejnosti klasická, téměř až zlidovělá, Burianova díla, která autoři prolnuli s moderními hyperrealistickými rekonstrukcemi. Komise ocenila nejenom samotné provedení expozice, ale zejména doplňující instalace určené pro různé věkové skupiny i různé druhy hendikepu. Překlady do znakové řeči pro neslyšící, upravené komentované prohlídky pro nevidomé s haptickými prvky, ale také specializované přednášky v ukrajinském, vietnamském a anglickém jazyce, otevírají možnosti poznávání kulturních děl i mnohdy opomíjeným skupinám z řad veřejnosti. K výstavě byl rovněž vydán katalog s reprodukcemi vystavených děl a studiemi k dějinám vizuální rekonstrukce pravěku od 19. století i k vlastní autorské metodě Zdeňka Buriana.

Výstava Mistři cechů oděvních
2. místo
Autorský kolektiv: Aleš Nový, Eva Nová, Tomáš Knoch, Roman Urbani; Husitské muzeum v Táboře

Výstava regionálního muzea představující specifické téma odívání a řemesel spjatých s výrobou oděvů a oděvních doplňků v 15./16. století byla zpracována do podoby 8 diorámat. V každém byla představena konkrétní řemeslná dílna s řemeslníky a jejich vybavením, doplněná funkčními replikami zařízení a nástrojů, ale také početnými archeologickými nálezy. Komise ocenila netradiční formu prezentace, ale také přesahy výstavy v podobě např. interaktivních prvků, které umožnily veřejnosti vyzkoušet si některé z řemeslných postupů, nebo samotnou koncepci výstavy, která byla vytvořena jako putovní s možností vystavení v dalších muzeích.

Desková hra Badatelé z Moravského krasu
3. místo
Autorský kolektiv: Pavlína Komínková, Daniela Pernesová, Marek Novák, Vlastislav Káňa, Jakub Pernes; Muzeum Blanenska

V období postupného přesouvání mnoha popularizačních aktivit do digitálního prostoru komise ocenila neotřelou formu popularizace archeologie v podobě deskové hry. Hráči se stávají badateli jeskyní Moravského krasu, objevují nové chodby a nalézají různé artefakty. Badatelé si mohou nálezy vzájemně krást, odevzdávat je do muzea (odevzdáním získají více bodů), nebo je v jeskyni může zaplavit stoupající voda. Výtvarné zpracování vychází ze speleologických map Jana Kniese a kreseb nálezů Jindřicha Wankla. Hra obsahující vtipné detaily, má jednoduchý námět a oslovuje tak zejména rodiny s dětmi a školní skupiny.

Studentská kategorie

Klub mladých archeologů
1. místo
Autorky: Johana Stejskalová, Soňa Kovalovská; Ústavu pro archeologii FFUK/Národní muzeum

Práce s nejmladšími zájemci o archeologii/historii je jednou z nejdůležitějších, ale zároveň nejnáročnějších cest popularizace archeologie. Vyžaduje systematickou přípravu, i sledování aktuálních trendů tak, aby připravený program dětské publikum zaujal, i hravou formou vzdělal. Zde se nabízí prostor kam směřovat svou energii a čas právě studentům archeologie. Byť je tento typ projektů omezen počtem účastníků, ani se nejedná o zcela novou originální myšlenku, komise ocenila systematickou pečlivou práci autorek i kreativní prvky v náplni kroužku.

Brno pod B(d)rnem
2.-3. místo
Autorky: Barbora Rygulová, Natálie Šnejdrlová; studentky ÚAM FFMU

Moderní forma průvodce po archeologických lokalitách v podobě digitální trasy v aplikaci přibližuje zajímavá místa ukrytá pod dnešní městskou zástavbou. Sleduje trend vzdělávací outdoorové aktivity, určené zejména rodinám s dětmi a školním skupinám, která je navíc završena získáním drobné odměny v pavilonu Anthropos po absolvování celé trasy. Výhodou je, že trasu není nutné absolvovat v jednom dni, ale lze ji rozložit do více výletů. Výstup předmětu Popularizace vědy na ÚAM FF MU přináší další zajímavý počin s možností dalšího rozšíření v budoucnu.

Pravěké dny na hradě Točníku
2.-3. místo
Autorka: Markéta Březinová; Oddíl experimentální archeologie Mamuti, Praha 7

Akce pro veřejnost, provázaná s Oddílem experimentální archeologie Mamuti založeném při Domě dětí a mládeže v Praze 7, pořádaná pravidelně již od roku 1997. Akce typu „děti detem“ (členové oddílu ve věku 9-16 let a vedoucí oddílu- studenti středních a vysokých škol) ukazuje neutuchající zájem ze strany veřejnosti o ukázky pravěkých výrobních postupů a technik, což doprovází také přetrvávající vysoká návštěvnost akce. Jak z organizátorů, tak z návštěvníků tak může vyrůst další nadějná generace, která obohatí náš obor. V neposlední řadě lze vyzdvihnout, že oceněný oddíl Mamuti kontinuálně vzdělává již generace mladých badatelů od roku 1980.

Cena veřejnosti

Časopis Časostroj
Autorka: Jitka Tláskalová

Více se o každém projektu dozvíte na stránkách Ceny Zlatý mamut.