Zemřel Jaroslav Tejral

Archeologický ústav AV ČR Brno s hlubokou lítostí oznamuje, že v úterý 9. ledna 2024 ve věku 90 let zemřel významný archeolog doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. Jako přední osobnost československé a české archeologie zde působil od roku 1960, v letech 1990 až 1998 byl jeho ředitelem, od roku 2012 jako emeritní vědecký pracovník. Ústav ve funkci ředitele úspěšně provedl mimořádně náročným obdobím transformace, zásadním způsobem spoluvytvářel jeho novou vědeckou koncepci a reorganizoval jeho jednotlivá oddělení.

Jaroslav Tejral byl však především nesmírně aktivní, výkonnou, inspirativní a erudovanou vědeckou osobností, uznávaným pilířem evropské archeologie doby římské a doby stěhování národů. Vedle svých terénních výzkumných aktivit, mezi nimiž na předním místě stojí obnovení terénních odkryvů římské pevnosti na Hradisku u Mušova, se vyznačoval zejména zcela mimořádným přehledem a vědomostmi o hmotné kultuře zmíněných etap v celé Evropě. Ty uplatnil ve své rozsáhlé publikační činnosti zahrnující množství pronikavých analytických a syntetických studií i monografií, které zůstávají základními stavebními kameny archeologického poznání protohistorických etap vývoje lidské společnosti.

Jaroslav Tejral důkladně a systematicky prosazoval mezinárodní ukotvení vlastní vědecké práce i jím vedeného ústavu. Jeho vědecká činnost a výsledky byly a dodnes jsou uznávány a respektovány doma i v zahraničí. V roce 1991 byl jmenován dopisujícím členem Německého archeologického ústavu, od roku 1992 byl čestným členem Polské archeologické společnosti, od roku 1999 členem korespondentem Rakouské akademie věd, od téhož roku řádným členem Rakouského archeologického ústavu a od roku 2011 dopisujícím členem Archeologického ústavu SAV v Nitře. Českou archeologii zastupoval od roku 1991 na mezinárodním fóru jako člen Conceil permanent při Mezinárodní unii věd prehistorických a protohistorických (UISPP) a byl předsedou Českého národního archeologického komitétu při Akademii věd ČR (1991–2006).

Jeho jméno je nesmazatelně a velkými písmeny zapsáno do archeologie protohistorických kultur a civilizací doby římské a doby stěhování národů. Jeho inspirativní odkaz Archeologický ústav AV ČR v Brně ponese dál, jeho zápal, pracovní nasazení a zvídavé nadšení pro poznání zůstane vzorem pro další generace badatelů nejen v instituci, jejíž moderní podobu utvářel.

Parte