Projekt se zaměřuje na ochranu, prezentaci a edukaci v oblasti archeologického kulturního dědictví formou aktivace dosud nezveřejněného fondu nálezů z významných velkomoravských lokalit, přičemž některé z fondů také nesou status národní kulturní památky. 

Základní ideou projektu je christianizace Velké Moravy, spojující hmotné i nehmotné národní kulturní dědictví, která vyžaduje shrnutí nových poznatků zejména při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje do středoevropského prostoru, které připadá na rok 2013. 

Prvotním cílem projektu bude získání nových poznatků analýzami dosud nepublikovaného materiálu z archeologických výzkumů (konkrétně např. pozůstatky církevních staveb v Mikulčicích a ve Starém Městě, chemické rozbory stavebních prvků velkomoravských církevních staveb obecně, vyhodnocení velkomoravských hrobů s křesťanskými nebo naopak přetrvávajícími předkřesťanskými doklady, a další). Problematika počátků křesťanství bude sledována v širším evropském kontextu se speciálním zaměřením na středovýchodní část kontinentu. 

Získané nové informace budou předvedeny v jubilejním cyrilometodějském roce 2013 na mezinárodní konferenci s účastí předních domácích i zahraničních odborníků na danou problematiku a prezentovány odborné veřejnosti formou publikace. 

Výsledky budou následně představeny také nejširší veřejnosti unikátní výstavou, která bude uvedena v Brně, Praze a Bratislavě v průběhu let 2014 – 2015. Prezentovány budou mj. originály artefaktů z významných hrobových celků z velkomoravských center i periferie a názorné rekonstrukce těchto pohřbů, hmotové rekonstrukce vybraných velkomoravských kostelů, zhotovené unikátní technologií pryskyřičných odlitků, dále 3D vizualizace velkomoravských kostelů (interiérů i exteriérů) a další atraktivní exponáty, které by měly probudit zájem veřejnosti o historické kulturní dědictví naší země. 

Cyrilometodějská misie a Evropa- 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu 

Webové stránky projektu

Najděte nás na Facebooku

Řešitel: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Spoluřešitel: Moravské zemské muzeum Brno
Doba trvání: 2012 – 2015

Kontaktní osoby: 

Projekt „Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy“ je součástí Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) vyhlášeného a finančně podpořeného Ministerstvem kultury České republiky pro rok 2012 – 2015.